Zawieszenie spłaty rat kredytu frankowego

Wstrzy­manie obow­iązku spłaty rat kredy­tu frankowego (inaczej: zaw­iesze­nie spłaty rat kredy­tu frankowego) na czas trwa­nia postępowa­nia. To sed­no postanowienia Sądu Okrę­gowego w Leg­ni­cy w jed­nej z prowad­zonych przeze mnie spraw frankowych. Co ważne – korzystne dla klien­tów postanowie­nie zapadło niespeł­na miesiąc po złoże­niu pozwu prze­ci­wko bankowi. Postanowie­nie nie jest prawomocne.

Nie mniej istotne jest również to, że bank nie może wypowiedzieć umowy z powodu niespła­ca­nia rat przez klien­tów. To również wyni­ka wprost z postanowienia sądu, w którym zawarty został zakaz wypowiada­nia umowy przez bank. W kon­sek­wencji nie ma ryzy­ka, że z powodu niespła­ca­nia rat bank wypowie klien­tom umowę i zażą­da zapłaty całego zobowiązania.

Dlaczego zawieszenie spłaty rat kredytu frankowego na czas trwania postępowania jest tak istotne?

Sprawy doty­czące kredytów frankowych trwa­ją lata­mi, a bankom na ogół nie zależy na tym, by szy­bko się kończyły. Częstą prak­tyką jest składanie przez kance­lar­ie reprezen­tu­jące ban­ki mnóst­wa doku­men­tów (liczą­cych nierzad­ko po kilka­set stron). Nag­min­nie w tego typu sprawach składane są również liczne wnios­ki dowodowe, nie mające więk­szego znaczenia dla rozstrzyg­nię­cia sprawy. Ban­ki wniosku­ją np. o przesłuchanie pra­cown­ików cen­trali banku, którzy z konkret­ny­mi klien­ta­mi i zaw­ier­aną przez nich umową kredy­tową nie mieli w ogóle do czynienia. Wszys­tko to skutku­je niezwyk­le dłu­gotr­wałym postępowaniem. 

Uzyskanie korzyst­nego dla klien­tów rozstrzyg­nię­cia, wstrzy­mu­jącego obow­iązek spłaty rat kredy­tu już na samym początku postępowa­nia, nabiera w takich warunk­ach szczegól­nego znaczenia. Bankowi przes­ta­je się opła­cać przedłużanie postępowa­nia, a klien­ci już na star­cie uzysku­ją real­ną ochronę swoich praw.

Zostaw komentarz