Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 612/22

Nieważna umowa dawnego Polbanku - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy

Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego dawnego Polbanku i zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami procesu.

Wyrokiem z 15.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił nieistnienie pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias Spółka Akcyjna w Warszawie, którego następcą prawnym jest strona pozwana Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu – Raiffeisen Bank International AG (Spóła Akcyjna) Oddział w Polsce, stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego numer z dnia 31 marca 2007 roku;
  2. zasądził od strony pozwanej Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu – Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce łącznie na rzecz powodów następujące kwoty:
  • 60.339,17 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 17/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 12 sierpnia 2022 roku do dnia zapłaty;
  • 41.854,63 CHF (słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery franki szwajcarskie 63/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 12 sierpnia 2022 roku do dnia zapłaty;
  1. zasądził od strony pozwanej Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu - Raiffeisen Bank International AG ( Spółka Akcyjna ) Oddział w Polsce łącznie na rzecz powodów kwotę 12.234,00 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 10.834,00 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i opłaty od pełnomocnictwa z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty.

Podając ustne motywy rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż podziela argumentację przedstawioną w pozwie. Zakwestionowane przez powodów postanowienia umowy są abuzywne, a po ich wyeliminowaniu umowa nie może być wykonywana. Rozliczenie powinno nastąpić przy zastosowaniu teorii dwóch kondykcji.

Metryka wyroku

Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 612/22
Sędzia
Medard Rataj
Bank
Raiffeisen Bank (Polbank)
Data wniesienia pozwu
8 września 2022 r.
Data wyroku
15 marca 2023 r.
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
523.280 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 612/22 - strona 1
Analiza umowy kredytowej

Bezpłatna analiza umowy kredytowej

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.