Wygrywamy z Getin Noble Bankiem!

Kole­j­na wygrana przed Sądem Okrę­gowym w Leg­ni­cy w spraw­ie o kredyt indek­sowany do fran­ka szwajcarskiego.

Sąd Okrę­gowy w Leg­ni­cy wyrok­iem z 8 październi­ka 2021 r.:

  1. ustal­ił, że umowa kredy­tu hipotecznego zawarta z Getin Bank S.A. Dom Bank Hipoteczny Odd­zi­ał w Łodzi w jest nieważna;
  2. zasądz­ił od strony pozwanej Getin Noble Bank S.A. z siedz­ibą w Warsza­w­ie na rzecz powo­da wszys­tkie dochod­zone kwoty (76.312,76 zł oraz 70.470,39 CHF) wraz z odsetka­mi (co do kwoty objętej wezwaniem do zapłaty – od dnia następu­jącego po upły­wie ter­minu wyz­nac­zonego w wezwa­niu do zapłaty, co do kwoty nieob­jętej wezwaniem do zapłaty – od dnia doręczenia pozwu, co do kwoty rozsz­er­zonego powództ­wa – od dnia usto­sunkowa­nia się przez pozwanego do rozsz­erzenia powództwa);
  3. ustal­ił, że w związku z nieważnoś­cią umowy kredy­towej po stron­ie powo­da nie ist­nieje obow­iązek zwro­tu na rzecz pozwanego świad­czenia nien­ależnego lub bezpod­stawnego wzbo­gace­nia w kwocie wyższej niż 482.903,44 zł (kwo­ta udostęp­nionego kap­i­tału), jak też nie ist­nieje obow­iązek zapłaty przez powo­da na rzecz pozwanego wyna­grodzenia za korzys­tanie z kap­i­tału udostęp­nionego powodowi w wyko­na­niu nieważnej umowy na jakiejkol­wiek innej niż przepisy o świad­cze­niu nien­ależnym lub bezpod­stawnym wzbo­gace­niu pod­staw­ie prawnej;
  4. zasądz­ił od strony pozwanej na rzecz powo­da kwotę 11.917 zł tytułem zwro­tu kosztów pro­ce­su (opła­ta od pozwu, opła­ta od wniosku o uza­sad­nie­nie postanowienia o zabez­piecze­niu, kosz­ty zastępst­wa adwokackiego).

W ust­nych motywach rozstrzyg­nię­cia Sąd stwierdz­ił, że postanowienia pozwala­jące bankowi jed­nos­tron­nie usta­lać kursy są abuzy­wne, nie wiążą kon­sumen­ta, co w rezulta­cie prowadzi do nieważnoś­ci umowy. Sąd odniósł się również do kwestii ryzy­ka kur­sowego oraz braku rzetel­nych infor­ma­cji o tym ryzyku.

Sąd zasądz­ił wszys­tkie dochod­zone przez powo­da kwoty wraz z odsetkami. 

W spraw­ie bank zgłosił zarzut zatrzy­ma­nia, którego Sąd nie uwzględ­nił, wskazu­jąc iż podziela argu­men­tację powo­da, iż świad­czenia stron będące kon­sek­wencją stwierdzenia nieważnoś­ci umowy kredy­towej nie mają charak­teru świad­czeń wzajemnych. 

W sen­tencji wyroku Sąd ustal­ił brak obow­iązku zapłaty przez powo­da na rzecz banku kwoty przekracza­jącej udostęp­niony powodowi kap­i­tał, przesądza­jąc tym samym, że bankowi nie przysługu­je wyna­grodze­nie za korzys­tanie z kap­i­tału w związku z nieważnoś­cią umowy. W oce­nie Sądu powód ma interes prawny w ustal­e­niu tej kwestii.

Kosz­ta­mi pro­ce­su został w całoś­ci obciążony bank.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawa: I C 312/20 (prze­wod­niczą­cy: SSO Adam Mika).

Zostaw komentarz