Tag: nieważność umowy

Kredyt frankowy - ile można zyskać pozywając bank [konkretne kwoty]

Dość częs­to spo­tykam się z pytaniem: ile moż­na zyskać wygry­wa­jąc sprawę z bankiem? Na przykładzie trzech kredytów pokazu­ję na konkret­nych kwotach, jaka jest wartość korzyś­ci wynika­ją­cych ze stwierdzenia nieważnoś­ci umowy kredy­towej przez sąd. Przykład pierwszy Kredyt zaciąg­nię­ty w roku: 2008 Kwo­ta kredy­tu: 165.000 zł Doty­chcza­sowe spłaty: 155.000 zł Pozosta­je do spłaty (sal­do wg banku):…

Prawomocnie wygrywamy z mBankiem!

Sąd Apela­cyjny w Warsza­w­ie w dniu 22 październi­ka 2020 r. uwzględ­nił moją apelację i zmienił wyrok sądu I instancji, zasądza­jąc na rzecz mojego klien­ta pon­ad 180.000 zł i stwierdza­jąc, że umowa kredy­tu indek­sowanego do CHF zawarta z mBankiem jest nieważ­na. Wyrok jest prawomocny. Sąd Apela­cyjny w Warsza­w­ie podzielił argu­men­tację, iż umowa kredy­towa – jako sprzecz­na z istotą…