Tag: kredyt frankowy

Kredyty frankowe - obrazek poglądowy

Stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie „uchwały frankowej”

Wydanie uch­wały przez skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, w której Sąd Najwyższy ma udzielić odpowiedzi na 6 istot­nych dla frankow­iczów pytań, było już dwukrot­nie przekładane. Nie usta­ją speku­lac­je o tym, jaka będzie treść uch­wały. Tym­cza­sem swo­je stanowisko w spraw­ie zajął Proku­ra­tor Generalny. Czy niedozwolone postanowienie umowne można zastąpić innym sposobem określenia kursu waluty?…
Kredyty frankowe

Sąd Najwyższy podejmie uchwałę w sprawie tzw. “kredytów frankowych”

Dziś, tj. 29 sty­cz­nia 2021 r., Pier­wsza Prezes Sądu Najwyższego wys­tąpiła z wnioskiem o rozstrzyg­nię­cie przez skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zagad­nień prawnych doty­czą­cych tem­aty­ki kredytów walutowych. Pier­wsza Prezes Sądu Najwyższego przed­staw­iła wniosek o rozstrzyg­nię­cie przez skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego następu­ją­cych zagad­nień prawnych: 1. Czy w razie uzna­nia, że postanowie­nie umowy kredy­tu…
Kredyty frankowe - podsumowanie 2020 roku

Jaki był 2020 rok dla “frankowiczów”?

Koniec roku to dobry moment na pod­sumowa­nia. Jaki był 2020 rok dla kredy­to­bior­ców posi­ada­ją­cych tzw. “kredy­ty frankowe”, toczą­cych spory sądowe z banka­mi? Czego moż­na spodziewać się w roku 2021? Rośnie liczba spraw w sądach Zde­cy­dowanie wzrosła licz­ba spraw prze­ci­wko bankom. Z infor­ma­cji pub­likowanych przez branżowe por­tale wyni­ka, że tylko w pier­wszym półroczu 2020 r. licz­ba…

Kredyt frankowy - ile można zyskać pozywając bank [konkretne kwoty]

Dość częs­to spo­tykam się z pytaniem: ile moż­na zyskać wygry­wa­jąc sprawę z bankiem? Na przykładzie trzech kredytów pokazu­ję na konkret­nych kwotach, jaka jest wartość korzyś­ci wynika­ją­cych ze stwierdzenia nieważnoś­ci umowy kredy­towej przez sąd. Przykład pierwszy Kredyt zaciąg­nię­ty w roku: 2008 Kwo­ta kredy­tu: 165.000 zł Doty­chcza­sowe spłaty: 155.000 zł Pozosta­je do spłaty (sal­do wg banku):…

Zawieszenie spłaty rat kredytu frankowego

Wstrzy­manie obow­iązku spłaty rat kredy­tu frankowego (inaczej: zaw­iesze­nie spłaty rat kredy­tu frankowego) na czas trwa­nia postępowa­nia. To sed­no postanowienia Sądu Okrę­gowego w Leg­ni­cy w jed­nej z prowad­zonych przeze mnie spraw frankowych. Co ważne – korzystne dla klien­tów postanowie­nie zapadło niespeł­na miesiąc po złoże­niu pozwu prze­ci­wko bankowi. Postanowie­nie nie jest prawomocne. Nie mniej istotne…

Wyrok TSUE (C-260/18 Dziubak)

WYROK TRYBUNAŁU (trze­cia izba) z dnia 3 październi­ka 2019 r. w spraw­ie C‑260/18 mającej za przed­miot wniosek o wydanie, na pod­staw­ie art. 267 TFUE, orzeczenia w try­bie prejudy­c­jal­nym, złożony przez Sąd Okrę­gowy w Warsza­w­ie (Pol­s­ka) postanowie­niem z dnia 26 lutego 2018 r., które wpłynęło do Try­bunału w dniu 16 kwiet­nia 2018 r., w postępowaniu: Kamil Dzi­ubak, Justy­na Dziubak prze­ci­wko Raif­feisen Bank Inter­na­tion­al AG, prowadzącej dzi­ałal­ność…