Tag: korzyści

Kredyt frankowy - ile można zyskać pozywając bank [konkretne kwoty]

Dość częs­to spo­tykam się z pytaniem: ile moż­na zyskać wygry­wa­jąc sprawę z bankiem? Na przykładzie trzech kredytów pokazu­ję na konkret­nych kwotach, jaka jest wartość korzyś­ci wynika­ją­cych ze stwierdzenia nieważnoś­ci umowy kredy­towej przez sąd. Przykład pierwszy Kredyt zaciąg­nię­ty w roku: 2008 Kwo­ta kredy­tu: 165.000 zł Doty­chcza­sowe spłaty: 155.000 zł Pozosta­je do spłaty (sal­do wg banku):…