Tag: frankowicze

Wyrok TSUE - Kredyty frankowe

Wyrok TSUE z 29 kwietnia 2021 r. (C-19/20)

Try­bunał Spraw­iedli­woś­ci Unii Europe­jskiej wydał kole­jny wyrok w spraw­ie kredy­to­bior­ców z Pol­s­ki - odpowiada­jąc na pyta­nia zadane przez Sąd Okrę­gowy w Gdańsku. Co orzekł TSUE w spraw­ie C-19/20? Jakie skut­ki orzecze­nie to może mieć na sytu­ację frankowiczów? Najistotniejsze znaczenie dla klientów GE Money Banku Wyrok TSUE z 29 kwiet­nia 2021 r. najwięk­sze znaczenia może mieć dla klien­tów…

Dlaczego banki muszą dotkliwie przegrywać sprawy frankowe?

Jak dotk­li­we dla banków są prze­grane z frankow­icza­mi? Każ­da prze­grana przez bank sprawa frankowa to dla banku straty rzę­du setek tysię­cy złotych.  Najpoważniejsze dla banków skut­ki wywołu­je stwierdze­nie nieważnoś­ci umowy. W takim wypad­ku strony powin­ny sobie zwró­cić wszys­tko to, co wza­jem­nie od siebie otrzy­mały wykonu­jąc umowę uznaną za nieważną. Bank powinien zatem…
Kredyty frankowe - Wyroki

Jak w sprawach frankowych orzeka Sąd Okręgowy w Legnicy?

W grud­niu 2020 r. w Por­talu Orzeczeń Sądów Powszech­nych opub­likowanych zostało kil­ka wyroków w sprawach frankowych (z uza­sad­nieni­a­mi) wydanych przez Sąd Okrę­gowy w Leg­ni­cy. W listopadzie i grud­niu 2020 r. Sąd Okrę­gowy w Leg­ni­cy wydał kole­jne wyroki. Wszys­tkie anal­i­zowane wyro­ki są korzystne dla “frankow­iczów”. Prze­waża­ją wyro­ki usta­la­jące nieważność umowy. W niek­tórych rozstrzyg­nię­ci­ach Sąd Okrę­gowy w Leg­ni­cy zas­tosował tzw. “teorię salda”.…
Kredyty frankowe - podsumowanie 2020 roku

Jaki był 2020 rok dla “frankowiczów”?

Koniec roku to dobry moment na pod­sumowa­nia. Jaki był 2020 rok dla kredy­to­bior­ców posi­ada­ją­cych tzw. “kredy­ty frankowe”, toczą­cych spory sądowe z banka­mi? Czego moż­na spodziewać się w roku 2021? Rośnie liczba spraw w sądach Zde­cy­dowanie wzrosła licz­ba spraw prze­ci­wko bankom. Z infor­ma­cji pub­likowanych przez branżowe por­tale wyni­ka, że tylko w pier­wszym półroczu 2020 r. licz­ba…

Kredyt frankowy - ile można zyskać pozywając bank [konkretne kwoty]

Dość częs­to spo­tykam się z pytaniem: ile moż­na zyskać wygry­wa­jąc sprawę z bankiem? Na przykładzie trzech kredytów pokazu­ję na konkret­nych kwotach, jaka jest wartość korzyś­ci wynika­ją­cych ze stwierdzenia nieważnoś­ci umowy kredy­towej przez sąd. Przykład pierwszy Kredyt zaciąg­nię­ty w roku: 2008 Kwo­ta kredy­tu: 165.000 zł Doty­chcza­sowe spłaty: 155.000 zł Pozosta­je do spłaty (sal­do wg banku):…

Mapa klauzul niedozwolonych w umowach “kredytów frankowych”

Rzecznik Finan­sowy przy­go­tował zestaw­ie­nie klauzul niedoz­wolonych, wys­tępu­ją­cych w umowach tzw. “kredytów frankowych”. Przy­go­towana przez Rzeczni­ka Finan­sowego “mapa klauzul” pozwala w łatwy sposób zori­en­tować się, czy umowa zaw­iera klauzule niedozwolone. Przy poszczegól­nych klauzu­lach Rzecznik Finan­sowy zamieś­cił infor­ma­cję, czy jej zas­tosowanie w umowie może skutkować nieważnoś­cią całej umowy czy też możli­woś­cią zwro­tu nad­pła­conych kwoty. Jak wskazu­je…