Jak w sprawach frankowych orzeka Sąd Okręgowy w Legnicy?

Kredyty frankowe - Wyroki

W grud­niu 2020 r. w Por­talu Orzeczeń Sądów Powszech­nych opub­likowanych zostało kil­ka wyroków w sprawach frankowych (z uza­sad­nieni­a­mi) wydanych przez Sąd Okrę­gowy w Leg­ni­cy. W listopadzie i grud­niu 2020 r. Sąd Okrę­gowy w Leg­ni­cy wydał kole­jne wyroki.

Wszys­tkie anal­i­zowane wyro­ki są korzystne dla “frankow­iczów”. Prze­waża­ją wyro­ki usta­la­jące nieważność umowy. W niek­tórych rozstrzyg­nię­ci­ach Sąd Okrę­gowy w Leg­ni­cy zas­tosował tzw. “teorię salda”.

Wszys­tkie anal­i­zowane wyro­ki, jako wyro­ki sądu pier­wszej instancji, są wyroka­mi nieprawomocnymi.

Wyroki Sądu Okręgowego w Legnicy w sprawach tzw. “kredytów frankowych”

Poniższa lista zwiera zestaw­ie­nie wszys­t­kich wyroków, do których udało mi się dotrzeć (co nie oznacza, że są to wszys­tkie wyro­ki, jakie zostały wydane).

Wyrok z 25 czerwca 2020 r. w sprawie I C 204/19

Prze­ci­wko: mBank S.A.

Rodzaj kredy­tu: indeksowany

Rozstrzyg­nię­cie: wygrana kredy­to­bior­cy (Sąd usta­la, że umowa jest nieważ­na + teo­ria salda)

Prze­wod­niczą­cy: SSO Aga­ta Kawa-Jerka

Link do orzeczenia: Por­tal Orzeczeń Sądów Powszech­nych (opub­likowano 2 grud­nia 2020 r.)

Wyrok z 1 lipca 2020 r. w sprawie I C 207/19

Prze­ci­wko: brak danych

Rodzaj kredy­tu: denominowany

Rozstrzyg­nię­cie: wygrana kredy­to­bior­ców (Sąd usta­la, że umowa jest nieważna)

Prze­wod­niczą­cy: SSO Joan­na Tabor-Wytrykowska

Link do orzeczenia: Por­tal Orzeczeń Sądów Powszech­nych (opub­likowano 7 grud­nia 2020 r.)

Wyrok z 16 września 2020 r. w sprawie I C 11/19

Prze­ci­wko: brak danych

Rodzaj kredy­tu: indeksowany

Rozstrzyg­nię­cie: wygrana kredy­to­bior­cy (“odfrankowie­nie” umowy - Sąd zasądza kwotę tytułem nad­pła­conych rat)

Prze­wod­niczą­cy: SSO Zbig­niew Juszkiewicz

Link do orzeczenia: Por­tal Orzeczeń Sądów Powszech­nych (opub­likowano 7 grud­nia 2020 r.)

Wyrok z 12 listopada 2020 r. w sprawie I C 467/19

Prze­ci­wko: BPH

Rodzaj kredy­tu: indeksowany

Rozstrzyg­nię­cie: wygrana kredy­to­bior­cy (Sąd usta­la, że umowa jest nieważna)

Prze­wod­niczą­cy: SSO Adam Mika

Link do orzeczenia: Naw­iga­tor SBB

Wyrok z 22 grudnia 2020 r. w sprawie I C 42/20

Prze­ci­wko: Raif­feisen (Pol­bank)

Rodzaj kredy­tu: indeksowany

Rozstrzyg­nię­cie: wygrana kredy­to­bior­ców (Sąd usta­la, że umowa jest nieważ­na + zasądza kwotę tytułem nien­ależnego świadczenia)

Prze­wod­niczą­cy: SSO Joan­na Tabor Wytrykowska

Link do orzeczenia: Naw­iga­tor SBB

Wyrok z 23 grudnia 2020 r. w sprawie I C 83/20

Prze­ci­wko: San­tander Bank Pol­s­ka (Kredyt Bank)

Rodzaj kredy­tu: indeksowany

Rozstrzyg­nię­cie: wygrana kredy­to­bior­ców (Sąd usta­la, że umowa jest nieważ­na + teo­ria salda)

Prze­wod­niczą­cy: SSO Aga­ta Kawa-Jerka

Link do orzeczenia: Naw­iga­tor SBB

Zostaw komentarz