Sąd Najwyższy podejmie uchwałę w sprawie tzw. “kredytów frankowych”

Kredyty frankowe

Dziś, tj. 29 sty­cz­nia 2021 r., Pier­wsza Prezes Sądu Najwyższego wys­tąpiła z wnioskiem o rozstrzyg­nię­cie przez skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zagad­nień prawnych doty­czą­cych tem­aty­ki kredytów walutowych.

Pier­wsza Prezes Sądu Najwyższego przed­staw­iła wniosek o rozstrzyg­nię­cie przez skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego następu­ją­cych zagad­nień prawnych:

1. Czy w razie uzna­nia, że postanowie­nie umowy kredy­tu indek­sowanego lub denomi­nowanego odnoszące się do sposobu określa­nia kur­su walu­ty obcej stanowi niedoz­wolone postanowie­nie umowne i nie wiąże kon­sumen­ta, możli­we jest przyję­cie, że miejsce tego postanowienia zaj­mu­je inny sposób określe­nia kur­su walu­ty obcej wynika­ją­cy z przepisów prawa lub zwyczajów?

W razie odpowiedzi przeczącej na powyższe pytanie:

2. Czy w razie niemożli­woś­ci ustal­e­nia wiążącego strony kur­su walu­ty obcej w umowie kredy­tu indek­sowanego do takiej walu­ty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie?

3. Czy w razie niemożli­woś­ci ustal­e­nia wiążącego strony kur­su walu­ty obcej w umowie kredy­tu denomi­nowanego w walu­cie obcej umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie?

Nieza­leżnie od treś­ci odpowiedzi na pyta­nia 1-3:

4. Czy w przy­pad­ku nieważnoś­ci lub bezskutecznoś­ci umowy kredy­towej, w wyko­na­niu której bank wypłacił kredy­to­bior­cy całość lub część kwoty kredy­tu, a kredy­to­bior­ca dokony­wał spłat kredy­tu, pow­sta­ją odręb­ne roszczenia z tytułu nien­ależnego świad­czenia na rzecz każdej ze stron, czy też pow­sta­je jedynie jed­no roszcze­nie, równe różni­cy spełnionych świad­czeń, na rzecz tej strony, której łączne świad­cze­nie miało wyższą wysokość?

5. Czy w przy­pad­ku nieważnoś­ci lub bezskutecznoś­ci umowy kredy­towej z powodu niedoz­wolonego charak­teru niek­tórych jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypła­conych z tytułu kredy­tu rozpoczy­na się od chwili ich wypłaty?

6. Czy, jeżeli w przy­pad­ku nieważnoś­ci lub bezskutecznoś­ci umowy kredy­towej które­jkol­wiek ze stron przysługu­je roszcze­nie o zwrot świad­czenia spełnionego w wyko­na­niu takiej umowy, strona ta może również żądać wyna­grodzenia z tytułu korzys­ta­nia z jej środ­ków pieniężnych przez drugą stronę?

Posiedze­nie składu pełnej Izby Cywilnej dla rozpoz­na­nia wniosku o rozstrzyg­nię­cie roz­bieżnoś­ci w wykład­ni przepisów prawa wys­tępu­ją­cych w orzecznictwie sądów powszech­nych i Sądu Najwyższego zostało wyz­nac­zone na dzień 25 mar­ca 2021 r. na godz. 10.00.

Jak wskazano na stron­ie inter­ne­towej Sądu Najwyższego: “Odpowiedzi na przed­staw­ione zagad­nienia, w kom­plek­sowy sposób powin­ny rozstrzygnąć najpoważniejsze kon­trow­er­sje, jakie ujawniły się na tle prak­ty­ki orzeczniczej sądów powszech­nych oraz Sądu Najwyższego w związku z niezwyk­le doniosłym społecznie prob­le­mem tzw. kredytów walu­towych, w szczegól­noś­ci zaś tzw. kredytów frankowych.”

Zostaw komentarz