Prawomocnie wygrywamy z mBankiem!

Sąd Apela­cyjny w Warsza­w­ie w dniu 22 październi­ka 2020 r. uwzględ­nił moją apelację i zmienił wyrok sądu I instancji, zasądza­jąc na rzecz mojego klien­ta pon­ad 180.000 zł i stwierdza­jąc, że umowa kredy­tu indek­sowanego do CHF zawarta z mBankiem jest nieważ­na. Wyrok jest prawomocny.

Sąd Apela­cyjny w Warsza­w­ie podzielił argu­men­tację, iż umowa kredy­towa – jako sprzecz­na z istotą sto­sunku zobow­iązan­iowego – jest w całoś­ci nieważ­na. Zdaniem Sądu po wye­lim­i­nowa­niu klauzul niedoz­wolonych nie sposób określić świad­czenia kredytobiorcy. 

Sąd II instancji podzielił również pogląd, iż w świ­etle dyrek­ty­wy 93/13/EWG sąd nie jest uprawniony do uzu­peł­ni­a­nia treś­ci sto­sunku prawnego, czy to przepisa­mi dys­pozy­ty­wny­mi czy też odwołu­jąc się do zwyczajów.

Na rzecz kredy­to­bior­cy sąd zasądz­ił również zwrot kosztów pro­ce­su za obie instancje.

Sprawa toczyła się pod syg­naturą I ACa 709/19 (syg­natu­ra sądu I instancji: I C 1119/17).

Uzasadnienie wyroku

Pisemne uza­sad­nie­nie wyroku zostanie opub­likowane niezwłocznie po sporządze­niu i doręcze­niu tego uza­sad­nienia przez sąd.

Zostaw komentarz