Pozwij bank 

Pozwanie banku to aktu­al­nie jedyny sposób na rozwiązanie prob­le­mu z kredytem frankowym.

Zobacz, jak prze­b­ie­ga cały pro­ces krok po kroku.

Krok 1: Analiza umowy 

Każdą sprawę rozpoczy­namy od przeanal­i­zowa­nia zapisów Two­jej umowy. Jeśli zna­j­du­ją się w niej postanowienia niedoz­wolone. Po stwierdze­niu w umowie postanowień niedoz­wolonych prosimy o dodatkowe infor­ma­c­je - m.in. doty­czące okolicznoś­ci zaw­iera­nia umowy.

Po uzyska­niu niezbęd­nych infor­ma­cji - infor­mu­je­my, jakie są możli­woś­ci dal­szego dzi­ała­nia, potenc­jalne korzyś­ci z wygra­nia sprawy oraz kosz­ty jej prowadzenia.

Czyn­noś­ci pode­j­mowane przez kance­lar­ię na tym etapie są bezpłatne i nie rodzą po Two­jej stron­ie żad­nych zobowiązań.

 

Krok 2: Nawiązanie współpracy 

Jeśli zde­cy­du­jesz się na powierze­nie swo­jej sprawy naszej kance­larii pod­pisu­je­my umowę o świad­cze­nie usług prawnych, która szczegółowo reg­u­lu­je zasady współpracy.

Następ­nie przy­go­towu­je­my wniosek o wydanie przez bank zaświad­czeń niezbęd­nych do pre­cyzyjnego sfor­mułowa­nia roszczeń. 

Po otrzy­ma­niu zaświad­czeń z banku nasz anal­i­tyk finan­sowy przy­go­towu­je anal­izę zaw­ier­a­jącą wyliczenia należnoś­ci przysługu­ją­cych kredy­to­bior­cy w razie stwierdzenia nieważnoś­ci umowy i w wypad­ku tzw. “odfrankowienia” umowy.

Krok 3: Etap przedsądowy 

Dys­ponu­jąc anal­izą finan­sową for­mułu­je­my pre­cyzyjnie w imie­niu klien­ta żąda­nia i wysyłamy do banku przed­są­dowe wezwanie do uzna­nia roszczeń i do zapłaty.

Bank ma na odpowiedź 30 dni. Oczeku­jąc na odpowiedź z banku pracu­je­my już nad Twoim pozwem.

Krok 4: Postępowanie sądowe 

Po otrzy­ma­niu z banku odpowiedzi na przed­są­dowe wezwanie, która zawsze jest negaty­w­na, kończymy prace nad pozwem. Przed złoże­niem pozwu w sądzie przesyłamy Klien­towi jego projekt.

Po złoże­niu pozwu sąd zarządza jego doręcze­nie pozwane­mu (bankowi) i zobow­iązu­je bank do wniesienia odpowiedzi na pozew w wyz­nac­zonym terminie. 

Po otrzy­ma­niu odpowiedzi na pozew, która na ogół liczy kilka­dziesiąt stron (+ dodatkowo kilka­set stron załączników), przy­go­towu­je­my rep­likę na odpowiedź na pozew. O wszys­t­kich pis­mach na bieżą­co infor­mu­je­my Klien­ta, udostęp­ni­a­jąc ich skany drogą elek­tron­iczną lub kopie w siedz­i­bie kancelarii.

Wyz­nac­zony zosta­je ter­min rozprawy. Na pier­wszej rozpraw­ie najczęś­ciej sąd przesłuchu­je kredy­to­bior­ców. Przed rozprawą spo­tykamy się z Klien­ta­mi, omaw­iamy doty­chcza­sowy prze­bieg postępowa­nia, infor­ma­c­je wynika­jące z wymi­any pism pro­ce­sowych, infor­mu­je­my jak może prze­b­ie­gać przesłuchanie i rozwiewamy wszelkie wąt­pli­woś­ci Klien­tów, by prze­bieg rozprawy nie był zaskocze­niem i nie wiązał się z nad­miernym stresem.

Dal­szy prze­bieg postępowa­nia zależy od indy­wid­u­al­nych aspek­tów konkret­nej sprawy. Coraz częś­ciej zdarza się, że już po pier­wszej rozpraw­ie sąd wyda­je wyrok.

KREDYTY FRANKOWE 

Ile można zyskać wygrywając z bankiem? 

To, jak dużą korzyść odniesiesz wygry­wa­jąc sprawę z bankiem, zależy od wielu czyn­ników. Przede wszys­tkim od rodza­ju rozstrzyg­nię­cia sądu (tj.: czy sąd stwierdzi nieważność umowy kredy­tu frankowego czy też dokona tzw. „odfrankowienia” umowy) oraz od kwoty udzielonego kredy­tu i kur­su PLN/CHF w chwili zacią­ga­nia kredy­tu. Im więk­sza kwo­ta kredy­tu i im niższy kurs w chwili zacią­ga­nia kredy­tu, tym więk­sza będzie korzyść.

Poniżej przed­staw­iamy kil­ka przykładów z życia wziętych.

ZANIM POZWIESZ BANK 

O co często pytają klienci? 

Obec­nie oce­ni­amy, że szanse na wygraną z bankiem są duże, a wielu przy­pad­kach nawet bard­zo duże.

Oczy­wiś­cie zawsze ist­nieje ryzyko prze­gra­nia sprawy w sądzie. Jeżeli ktoś zapew­nia Cię, że na 100% wygrasz – jest wobec Ciebie po pros­tu nieuczciwy.

Ryzyko prze­gra­nia sprawy frankowej moż­na jed­nak bard­zo istot­nie ograniczyć, skrupu­lat­nie anal­izu­jąc umowę kredy­tową i okolicznoś­ci jej zawar­cia oraz – przede wszys­tkim – powierza­jąc prowadze­nie sprawy adwoka­towi lub rad­cy prawne­mu doświad­c­zone­mu w prowadze­niu spraw frankowych.

Jeżeli:

– to najpraw­dopodob­niej masz bard­zo duże szanse na to, by wygrać z bankiem.

Od cza­su korzyst­nego dla pol­s­kich kredy­to­bior­ców wyroku Try­bunału Spraw­iedli­woś­ci Unii Europe­jskiej z 3 październi­ka 2019 r. (sprawa państ­wa Dzi­ubak, C-260/18) odsetek spraw rozstrzy­ganych na korzyść kredy­to­bior­ców przekracza 90%.

Jeśli chcesz poz­nać koszt prowadzenia sprawy doty­czącej Two­jego kredy­tu frankowego – prześlij nam skan swo­jej umowy kredytowej.

Po przeanal­i­zowa­niu Two­jej umowy przed­staw­imy Ci możli­we wari­anty współpracy.

Ofer­u­je­my kil­ka wari­antów współpra­cy, dos­tosowanych do potrzeb i oczeki­wań klien­tów, m.in. wari­ant z niższą opłatą za prowadze­nie sprawy i pre­mią od wygranej dopiero w razie uzyska­nia korzyst­nego dla kredy­to­bior­ców rozstrzygnięcia.

Aktu­al­nie prowadz­imy sprawy prze­ci­wko następu­ją­cym bankom:

 • Bank BPH (w tym dawny GE Mon­ey Bank)
 • BNP Paribas (w tym dawny For­tis Bank)
 • Euro Bank
 • Getin Noble Bank (w tym dawny Dom Bank)
 • ING Bank Śląski
 • mBank
 • Bank Mil­len­ni­um
 • PEKAO / PEKAO Bank Hipoteczny
 • PKO BP (w tym dawny Nordea Bank)
 • Raif­feisen (w tym dawny Pol­bank EFG)
 • San­tander Bank Pol­s­ka / Bank Zachod­ni WBK (w tym dawny Kredyt Bank)
 • San­tander Con­sumer Bank

Jeśli Two­jego banku nie ma na powyższej liś­cie – nie oznacza to, że nie może­my Ci pomóc. Zapisy w więk­szoś­ci umów tzw. „kredytów frankowych” były podob­ne. Więk­szość tego typu umów daje pod­stawę do dochodzenia roszczeń prze­ci­wko bankowi. Jeśli chcesz się przekon­ać, czy w Two­jej spraw­ie są pod­stawy do wytoczenia powództ­wa prze­ci­wko bankowi – prześlij swo­ją umowę do bezpłat­nej analizy.

Prze­bieg całego pro­ce­su krok po kroku opisal­iśmy na pod­stron­ie: Pozwij bank.

Zaufaj nam i pozwij bank! 

Zrób pier­wszy krok i prześlij swo­ją umowę do bezpłat­nej i niezobow­iązu­jącej analizy.