Polityka prywatności

Admin­is­tra­torem strony inter­ne­towej dostęp­nej pod adresem: https://sprawychf.pl jest Kance­lar­ia Adwokac­ka Adwokat Bar­tosz Prę­da (ul. Szews­ka 7, 67-200 Głogów, NIP: 6922321750). Możesz się ze mną skon­tak­tować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz ochroną pry­wat­noś­ci, wysyła­jąc maila na adres: bartosz.preda@mjpa.pl. Pozostałe dane kon­tak­towe zna­jdziesz w zakład­ce: kon­takt.

Zapisu­jąc się do newslet­tera, wypeł­ni­a­jąc for­mu­la­rz kon­tak­towy, umaw­ia­jąc kon­sul­tację on-line lub kore­spon­du­jąc z naszą kance­lar­ią siłą rzeczy będziesz musi­ał podać niek­tóre swo­je dane osobowe, które będą przez nas przetwarzane. Będą to: Two­je imię i nazwisko, numer tele­fonu oraz adres e‑mail. Two­je dane przetwarza­my na pod­staw­ie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Cele przetwarza­nia Twoich danych to: obsłu­ga newslet­tera, obsłu­ga for­mu­la­rza kon­tak­towego, obsłu­ga rez­erwacji kon­sul­tacji oraz kore­spon­denc­ja z Tobą. Pod­stawą przetwarza­nia niek­tórych Twoich danych jest także art. 6 ust. 1 lit. f RODO – chodzi tu o dane automaty­cznie zapisy­wane przez narzędzie uży­wane do wysył­ki newslet­tera, które przetwarzane są z uwa­gi na prawnie uza­sad­niony interes, pole­ga­ją­cy na opty­mal­iza­cji dzi­ałań mar­ketingowych kierowanych do sub­skry­ben­tów newslettera.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale jed­nocześnie konieczne – by móc zapisać się do newslet­tera, by móc naw­iązać kon­takt przez for­mu­la­rz kon­tak­towy, by móc zarez­er­wować kon­sul­tację, jak i do tego by z nami kore­spon­dować. Z newslet­tera w każdej chwili możesz się wyp­isać, klika­jąc link zawarty w stopce każdego maila wysłanego w ramach newslet­tera. Możesz też przysłać mi maila z prośbą o usunię­cie z newslet­tera. Po wyp­isa­niu się z newslet­tera, nadal będziemy prze­chowywać Two­je dane w celu iden­ty­fikacji sub­skry­ben­ta powraca­jącego oraz ewen­tu­al­nej obrony przed roszczeni­a­mi prawny­mi związanych z wysyłką newslet­tera. Musimy mieć możli­wość wykaza­nia, że mieliśmy Two­ją zgodę na otrzymy­wanie newslet­tera oraz że została wyco­fana i kiedy. Podob­nie jeśli chodzi o rez­erwację kon­sul­tacji oraz kore­spon­dencję e‑mail. Pod­stawą przetwarza­nia danych w tym zakre­sie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uza­sad­niony interes). Kore­spon­dencję mailową może­my archi­wiz­ować i nie jesteśmy z góry w stanie określić, kiedy zostanie ona usunię­ta. To zależy przede wszys­tkim od tego, czego będzie doty­czyła. Możesz żądać ode nas przed­staw­ienia his­torii kore­spon­dencji, jaką z nami prowadz­iłeś (jeśli została zarchi­wiz­owana), jak też jej usunię­cia. Może się zdarzyć, że odmówimy jej usunię­cia, jeśli będzie to uza­sad­nione np. obroną przed ewen­tu­al­ny­mi roszczeni­a­mi z Two­jej strony.

Nie pode­j­mu­je­my wobec Ciebie decyzji opier­a­ją­cych się wyłącznie na zau­tomaty­zowanym przetwarza­niu, w tym pro­filowa­niu, które wywoły­wały­by skut­ki prawne lub w podob­ny sposób istot­nie na Ciebie wpły­wały. Korzys­tamy wprawdzie z narzędzi, które pozwala­ją pode­j­mować określone dzi­ała­nia w zależnoś­ci od infor­ma­cji zebranych w ramach mech­a­nizmów śledzą­cych, w naszej oce­nie dzi­ała­nia te nie mają jed­nak istot­nego wpły­wu na Ciebie — nie różnicu­ją Two­jej sytu­acji jako klien­ta, nie wpły­wa­ją na warun­ki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć, itd.

RODO przyz­na­je Ci sporo uprawnień związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Są to: pra­wo dostępu do swoich danych oraz otrzy­ma­nia ich kopii; pra­wo do spros­towa­nia (popraw­ia­nia) swoich danych; pra­wo do usunię­cia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma pod­staw do ich przetwarza­nia, możesz żądać, abyśmy je usunęli); pra­wo do ograniczenia przetwarza­nia danych (możesz żądać ograniczenia przetwarzanie danych wyłącznie do ich prze­chowywa­nia lub wykony­wa­nia uzgod­nionych z Tobą dzi­ałań, jeśli Twoim zdaniem mamy niepraw­idłowe dane lub przetwarza­my je bezpod­stawnie); pra­wo do wniesienia sprze­ci­wu wobec przetwarza­nia danych (masz pra­wo do sprze­ci­wu wobec przetwarza­nia danych na pod­staw­ie prawnie uza­sad­nionego intere­su; powinieneś wskazać szczegól­ną sytu­ację, która Twoim zdaniem uza­sad­nia zaprzes­tanie przez nas przetwarza­nia objętego sprze­ci­wem; przes­taniemy przetwarzać Two­je dane w tych celach, chy­ba że wykaże­my, że pod­stawy przetwarza­nia przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Two­je dane są nam niezbędne do ustal­e­nia, dochodzenia lub obrony roszczeń); pra­wo do przenoszenia danych (masz pra­wo otrzy­mać od nas w ustruk­tu­ry­zowanym, powszech­nie uży­wanym for­ma­cie nada­ją­cym się do odczy­tu maszynowego dane osobowe, które dostar­czyłeś nam na pod­staw­ie umowy lub Two­jej zgody; możesz nam zle­cić przesłanie tych danych bezpośred­nio innemu pod­miotowi); pra­wo do cofnię­cia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzed­nio taką zgodę wyraz­iłeś; pra­wo wniesienia skar­gi do organu nad­zor­czego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niez­god­nie z prawem, możesz złożyć w tej spraw­ie skargę do Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych lub innego właś­ci­wego organu nad­zor­czego). Powyższe uprawnienia wynika­ją z art. 16 – 21 RODO. Zapoz­naj się z tymi przepisami.

Nasz strona uży­wa plików cook­ies. Jeśli nie wiesz czym są pli­ki cook­ies — zajrzyj do Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Pli­ki cook­ies uży­wane są na pod­staw­ie Two­jej zgody, chy­ba, że są one niezbędne do praw­idłowego świad­czenia na Two­ją rzecz usług drogą elek­tron­iczną. Wyrażasz zgodę na wszys­tkie pli­ki cook­ies, które nie są blokowane przez Two­ją przeglą­darkę lub dodatkowe opro­gramowanie, z którego korzys­tasz. Pli­ki cook­ies możesz zablokować w ustaw­ieni­ach swo­jej przeglą­dar­ki. Pli­ki cook­ies wyko­rzysty­wane są do zapewnienia praw­idłowego funkcjonowa­nia poszczegól­nych mech­a­nizmów strony. Uży­wane są również pli­ki cook­ies pod­mio­tu trze­ciego (chodzi o usługę: Google Analytics).