O nas 

Z zaan­gażowaniem pracu­je­my na sukces naszych Klientów.

Kredyty frankowe to nasza specjalność 

Sprawa­mi frankowy­mi zaj­mu­je­my się od 2017 r. , uzysku­jąc korzystne dla kredy­to­bior­ców wyro­ki.

Kredy­ta­mi frankowy­mi zaj­mowal­iśmy się na dłu­go przed korzyst­nym dla pol­s­kich kredy­to­bior­ców wyrok­iem TSUE w spraw­ie C-260/18 Dziubak.

Obec­nie jest to głów­na spec­jal­iza­c­ja kance­larii. Sprawy frankowe należą do spraw dość skom­p­likowanych. Dzię­ki skon­cen­trowa­niu się na wąskim zakre­sie spraw może­my w pełni się im poświę­cić i świad­czyć w tym zakre­sie usłu­gi na najwyższym poziomie.

W sprawach prowad­zonych prze­ci­wko bankom przede wszys­tkim pod­nosimy argu­men­ty zmierza­jące do wykaza­nia, że wady prawne tzw. „kredytów frankowych” skutku­ją nieważnoś­cią umowy. Nieważność umowy kredy­tu frankowego jest na ogół najko­rzyst­niejszym rozwiązaniem dla kredy­to­bior­cy. W pozwach for­mułu­je­my również żąda­nia ewen­tu­alne, by w pełni zabez­pieczyć sytu­ację prawną klienta.

W prowad­zonych sprawach w bard­zo sze­rokim zakre­sie odwołu­je­my się do orzecznict­wa Try­bunału Spraw­iedli­woś­ci Unii Europe­jskiej i dokony­wanej przez ten organ wykład­ni dyrek­ty­wy 93/13 w spraw­ie nieucz­ci­wych warunk­ów w umowach konsumenckich.

Kance­lar­ia ma swo­ją siedz­ibę w Gło­gowie (woj. dol­nośląskie). W sprawach frankowych reprezen­tu­je­my klien­tów z terenu całego kraju.

Pracujemy na sukces naszych Klientów 

Każdego dnia. Z zaangażowaniem. 

Mimo sukcesów nie spoczy­wamy na lau­rach.
Cały czas rozwi­jamy naszą argu­men­tację i doskon­al­imy sposób prowadzenia pro­cesów sądowych. Anal­izu­je­my bieżące orzecznict­wo, zwłaszcza Try­bunału Spraw­iedli­woś­ci Unii Europe­jskiej i umiejęt­nie wyko­rzys­tu­je­my je w walce z bankami.

Mamy świado­mość, że dla Klien­ta, który powierzył nam swo­ją sprawę, może być ona najważniejszą sprawą w jego życiu. Tak do niej pod­chodz­imy. Nigdy nie odpuszczamy.

Bartosz Pręda
Dlaczego my? 
Misja 
Historia 

Zaangażowanie 

Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdej sprawy i mak­si­mum zaangażowania. 

Doświadczenie 

Od lat prowadz­imy sprawy frankowe. Wygry­wamy z banka­mi. Wiemy, jak to robić. 

Specjalizacja 

Ogranicza­my zakres usług, sku­pi­a­jąc się na sprawach frankowych - co daje pon­ad­prze­ciętne daje rezultaty. 

Wygrane sprawy 

Uzysku­je­my wyro­ki stwierdza­jące nieważność umów (mamy także wyro­ki prawomocne). 

Naszą misją jest pomoc frankowiczom 

Nie mamy wąt­pli­woś­ci, że umowy tzw. “kredytów frankowych” były rażą­co nieucz­ci­we, a infor­ma­c­je przed­staw­iane przez ban­ki kredy­to­bior­com – wprowadza­ły w błąd.

Ban­ki nie infor­mowały kredy­to­bior­ców o ryzyku kur­sowym (a przy­na­jm­niej o jego rzeczy­wistym zakre­sie). Ban­ki zapew­ni­ały kredy­to­bior­ców, że frank szwa­j­cars­ki to “bard­zo sta­bil­na walu­ta”, zda­jąc sobie jed­nocześnie doskonale sprawę z tego, że w per­spek­ty­wie kilkudziesię­ci­o­let­niej kurs fran­ka będzie rósł.

Za cel staw­iamy sobie przy­wróce­nie porząd­ku narus­zonego nieucz­ci­wy­mi prak­tyka­mi stosowany­mi przez banki. 

Chce­my w tej materii zro­bić coś dobrego i wiemy, że może­my to zrobić.

2013 - Powstanie kancelarii 

Adwokat Bar­tosz Prę­da zakła­da w Gło­gowie włas­ną kance­lar­ię adwokacką.

2017 - Składamy pierwsze pozwy w sprawach frankowych 

Do naszej kance­larii zgłasza­ją się pier­wsi klien­ci z umowa­mi “kredytów we franku”. Składamy pier­wsze pozwy w sprawach frankowych (pon­ad 2 lata przed korzyst­nym dla pol­s­kich kredy­to­bior­ców wyrok­iem TSUE w spraw­ie C-260/18 Dzi­ubak).

2020 - Pierwszy prawomocny wyrok kancelarii dot. kredytu frankowego 

Po 3 lat­ach od złoże­nia pier­wszego pozwu mamy pier­wszy pra­wom­oc­ny wyrok. Wygry­wamy z mBankiem przed Sądem Apela­cyjnym w Warsza­w­ie, który uzna­je umowę kredy­tową za nieważną.

2021 - Kredyty frankowe specjalizacją kancelarii 

Sprawy frankowe pochła­ni­a­ją nas bez resz­ty. Ogranicza­my zakres świad­c­zonych usług prawnych, kon­cen­tru­jąc się na kredy­tach frankowych, by w tej wąskiej spec­jal­iza­cji świad­czyć usłu­gi na najwyższym poziomie.

Zespół 

Poz­naj oso­by pracu­jące na Twój sukces. 

Częste pytania 

Poniżej zamieszcza­my listę częs­to zadawanych pytań doty­czą­cych naszej kance­larii i spraw frankowych. 

Kance­lar­ia pracu­je od poniedzi­ałku do piątku od 8:00 do 16:00. 

W uza­sad­nionych wypad­kach ist­nieje możli­wość umówienia się na spotkanie poza stan­dar­d­owy­mi godz­i­na­mi pra­cy kancelarii.

W tym celu możesz użyć for­mu­la­rza kon­tak­towego lub zadz­wonić do sekre­tariatu kancelarii.

Jak najbardziej ist­nieje możli­wość kon­sul­tacji on-line.

W sprawach frankowych w sze­rokim zakre­sie korzys­tamy z komu­nikacji elektronicznej.

Siedz­i­ba kance­larii mieś­ci się w samym cen­trum gło­gowskiej Starów­ki, przy ul. Szewskiej 7.

Uli­ca Szews­ka to kli­maty­cz­na ulicz­ka łączą­ca Rynek z Bul­warem Nadodrzańskim

Uli­ca Szews­ka, przy której mieś­ci się siedz­i­ba kance­larii, jest wyłąc­zona z ruchu pojazdów.

Samochód możesz zaparkować w Rynku lub przy ul. Długiej. Z każdego z tych miejsc do kance­larii jest nie więcej niż 50 metrów.

Napisz do nas! 

Jeśli masz pyta­nia doty­czące kance­larii lub kredytów frankowych - napisz do nas, wypeł­ni­a­jąc for­mu­la­rz kontaktowy. 

    Opinie 

    Zobacz, co o współpra­cy z naszą kance­lar­ią mówią nasi Klienci.