Mapa klauzul niedozwolonych w umowach “kredytów frankowych”

Rzecznik Finan­sowy przy­go­tował zestaw­ie­nie klauzul niedoz­wolonych, wys­tępu­ją­cych w umowach tzw. “kredytów frankowych”. Przy­go­towana przez Rzeczni­ka Finan­sowego “mapa klauzul” pozwala w łatwy sposób zori­en­tować się, czy umowa zaw­iera klauzule niedozwolone.

Przy poszczegól­nych klauzu­lach Rzecznik Finan­sowy zamieś­cił infor­ma­cję, czy jej zas­tosowanie w umowie może skutkować nieważnoś­cią całej umowy czy też możli­woś­cią zwro­tu nad­pła­conych kwoty.

Jak wskazu­je sam Rzecznik Finan­sowy - adresatem „Mapy klauzul” mają być przede wszys­tkim oso­by, które do tej pory nie pode­j­mowały żad­nych dzi­ałań związanych ze swo­ją umową. Zestaw­ie­nie to z całą pewnoś­cią może stanow­ić punkt wyjś­cia dla osób zain­tere­sowanych dochodze­niem roszczeń prze­ci­wko bankowi, choć oczy­wiś­cie nie wycz­er­pu­je zagad­nień prawnych istot­nych przy pode­j­mowa­niu decyzji o ewen­tu­al­nym wytocze­niu sprawy sad­owej bankowi.

Przy­go­towane przez rzeczni­ka zestaw­ie­nie obe­j­mu­je zaw­ier­ane w różnych okre­sach umowy niżej wymienionych banków.

Banki:

BPH S.A., w tym: BPH PBK S.A. Umowa kredy­tu hipotecznego z 2002 r.; BPH S.A. Umowa kredy­tu budowlano-hipotecznego z 2004 r., z 2005 r., BPH S.A. Umowa kredy­tu hipotecznego z 2006 r.; BPH S.A. Umowa o kredyt hipoteczny z 2005 r. BPH S.A. Umowa o kredyt hipoteczny z 2006 r., z 2007 r. i 2008 r.

BNP Paribas S.A., w tym: Bank Gospo­dar­ki Żywnoś­ciowej S.A. Umowa z 2008 r.; Bank Gospo­dar­ki Żywnoś­ciowej S.A. Reg­u­lamin kredy­tu hipotecznego i budowlanego; For­tis Bank S.A. Umowa z 2007 r.; Raif­feisen Bank Pol­s­ka S.A. Umowa kredy­tu Mieszkan­iowego nr MG z 2008 r.; Reg­u­lamin Kredy­tu Mieszkan­iowego „Marża” w Raif­feisen Bank Pol­s­ka Spół­ka Akcyj­na; EFG EuroBank Ega­sis (Pol­bank) Umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r., 2008 r. i 2009 r.; Reg­u­lamin Kredy­tu Hipotecznego udzielanego przez POLBANK EFG

Bank Ochrony Środowiska S.A. Umowa z 2007 r.

Getin Noble Bank S.A., w tym: Getin Noble Bank S.A. Umowa 2005 r.; Getin Noble Bank S.A. Umowa 2006 r.; Getin Noble Bank S.A.  Umowa z 2007 r.; DNB Bank Pol­s­ka S.A. Umowa z 2009 r.

ING Bank Śląs­ki S.A. Umowa 2008 r.

mBank S.A., w tym: BRE Bank S.A. Umowa z 2004 r. mPlan; BRE Bank S.A. Umowa z 2005 r. mPlan; BRE Bank S.A. Umowa z 2006 r. Mul­ti­plan; BRE Bank S.A. Umowa z 2007 r. mPlan; BRE Bank S.A. Umowa z 2008 r. Multiplan

Bank Mil­len­ni­um S.A., w tym: Bank Mil­le­ni­um S.A. Umowa z 2005 r. MILLEKREDYT DOM; Bank Mil­le­ni­um S.A. Umowa o kredyt hipoteczny z 2006 r. i 2007 r.; Bank Mil­le­ni­um S.A. Umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r.; Euro Bank S.A. Umowa kredy­tu hipotecznego z 2008 r. i 2009 r.; Reg­u­lamin udziela­nia kredytów i poży­czek hipotecznych przez Euro Bank S.A.

Pekao Bank Hipoteczny S.A. Umowa kredy­tu z 2008 r.

Powszech­na Kasa Oszczęd­noś­ci Bank Pol­s­ki S.A., w tym: Nordea Bank S.A. Umowa o kredyt mieszkan­iowy NORDEA – HABITAT z 2006 r.; Nordea Bank S.A. Umowa o kredyt mieszkan­iowy NORDEA – HABITAT z 2008 r.; PKO BP S.A. Umowa kredy­tu mieszkan­iowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2005 r., z 2006 r. i 2007 r.; PKO BP S.A. Umowa z 2006 r.; PKO BP S.A. Umowa poży­cz­ki hipotecznej z 2006 r.

San­tander Bank Pol­s­ka S.A., w tym: Kredyt Bank S.A. Umowa z 2002 r.; Kredyt Bank S.A. Umowa z 2007 r. EKSTRALOKUM; Kredyt Bank S.A. Umowa z 2008 r. EKSTRALOKUM; Bank Zachod­ni WBK S.A. Umowa o dewiz­owy kredyt mieszkan­iowy z 2006 r.; Bank Zachod­ni WBK S.A. Umowa o dewiz­owy kredyt mieszkaniowy/inwestorski z 2008 r.; Deutsche Bank S.A. Umowa z 2006 r., z 2007 r. ; Deutsche Bank S.A. Umowa z 2008 r.

San­tander Con­sumer Bank S.A. Umowa z 2007 r.

Cred­it Agri­cole Bank Pol­s­ka S.A., w tym: Lukas Bank S.A. Umowa kredy­tu z 2007 r.; Lukas Bank S.A. Reg­u­lamin udziela­nia kredytów i poży­czek hipotecznych w LUKAS Banku S.A.; Lukas Bank S.A. Umowa kredy­tu z 2008 r.; Lukas Bank S.A. Reg­u­lamin udziela­nia kredytów i poży­czek hipotecznych w LUKAS Banku S.A.

Zostaw komentarz