Kredyt frankowy - ile można zyskać pozywając bank [konkretne kwoty]

Dość częs­to spo­tykam się z pytaniem: ile moż­na zyskać wygry­wa­jąc sprawę z bankiem? Na przykładzie trzech kredytów pokazu­ję na konkret­nych kwotach, jaka jest wartość korzyś­ci wynika­ją­cych ze stwierdzenia nieważnoś­ci umowy kredy­towej przez sąd.

Przykład pierwszy

Kredyt zaciąg­nię­ty w roku: 2008

Kwo­ta kredy­tu: 165.000 zł

Doty­chcza­sowe spłaty: 155.000 zł

Pozosta­je do spłaty (sal­do wg banku): 53.100 CHF

Gdy­by chcieć spłacić całą kwotę pozostałą do spłaty, po obec­nym kur­sie 4,14 PLN/CHF, należało­by zapłacić na rzecz banku kwotę: 53.100 CHF x 4,14 = 219.834 zł

W przy­pad­ku stwierdzenia przez Sąd, że umowa jest nieważ­na, strony powin­ny sobie wza­jem­nie zwró­cić to, co od siebie otrzy­mały. Kredy­to­bior­ca powinien zatem zwró­cić bankowi kwotę udostęp­nionego kredy­tu (w naszym przykładzie: 165.000 zł), nato­mi­ast bank - powinien zwró­cić kredy­to­bior­cy wszys­tkie doko­nane przez niego doty­chczas spłaty (w naszym przykładzie: 155.000 zł).

Bilans wza­jem­nych rozliczeń kredy­to­bior­cy i banku jest taki, że w przy­pad­ku wyroku stwierdza­jącego nieważność umowy, do zapłaty na rzecz banku pozostanie kredy­to­bior­cy kwo­ta: 165.000 - 155.000 = 10.000 zł.

Abu ustal­ić, jaką rzeczy­wistą korzyść odnosi kredy­to­bior­ca ze stwierdzenia nieważnoś­ci umowy tzw. „kredy­tu frankowego”, musimy porów­nać kwotę, którą wg banku ma aktu­al­nie do spłaty (53.100 CHF, czyli w przelicze­niu: 219.834 zł), z kwotą jaką miał­by do spłaty w razie stwierdzenia nieważnoś­ci (w naszym przykładzie: 10.000 zł).

Korzyść kredy­to­bior­cy ze stwierdzenia nieważnoś­ci w anal­i­zowanym przy­pad­ku to: 209.834 zł.

Przykład drugi

Kredyt zaciąg­nię­ty w roku: 2006

Kwo­ta kredy­tu: 200.000 zł

Doty­chcza­sowe spłaty: 221.340 zł

Pozosta­je do spłaty (sal­do wg banku): 63.600 CHF

Gdy­by chcieć spłacić całą kwotę pozostałą do spłaty, po obec­nym kur­sie 4,14 PLN/CHF, należało­by zapłacić na rzecz banku kwotę: 63.600 CHF x 4,14 = 263.304 zł

W przy­pad­ku wyroku stwierdza­jącego nieważność umowy, co skutku­je obow­iązkiem wza­jem­nego zwro­tu świad­czeń, kredy­to­bior­ca powinien zwró­cić bankowi kwotę udostęp­nionego kredy­tu (200.000 zł), a bank powinien zwró­cić kredy­to­bior­cy wszys­tkie doty­chczas doko­nane przez niego spłaty (221.340 zł). Okaże się zatem, że bilans tych rozliczeń jest na korzyść kredy­to­bior­cy, który nie tylko nie musi już nic bankowi spła­cać, ale jeszcze sam powinien otrzy­mać od banku kwotę 21.340 zł (221.340 - 200.000 = 21.340 zł).

Korzyść kredy­to­bior­cy ze stwierdzenia nieważnoś­ci to w anal­i­zowanym przy­pad­ku: 284.644 zł, albowiem nie tylko kredy­to­bior­ca nie musi spła­cać na rzecz banku równowartoś­ci 263.304 zł, ale jeszcze sam otrzy­ma 21.340 zł.

Przykład trzeci

Kredyt zaciąg­nię­ty w roku: 2008

Kwo­ta kredy­tu: 480.000 zł

Doty­chcza­sowe spłaty: 320.000 zł

Pozosta­je do spłaty (sal­do wg banku): 168.400 CHF

Gdy­by chcieć spłacić całą kwotę pozostałą do spłaty, po kur­sie 4,14 PLN/CHF, należało­by zapłacić na rzecz banku kwotę: 168.400 CHF x 4,14 = 697.176 zł

W przy­pad­ku wyroku stwierdza­jącego nieważność umowy, do zapłaty na rzecz banku pozostanie kwo­ta: 480.000 - 320.000 = 160.000 zł.

Korzyść ze stwierdzenia nieważnoś­ci umowy: 697.176 - 160.000 = 537.176 zł

Podsumowanie

Wielkość korzyś­ci, jaką moż­na odnieść z wygra­nia sprawy sądowej z bankiem zależy od wielu czyn­ników, m.in. od kwoty kredy­tu i kur­su PLN/CHF w chwili zacią­ga­nia kredy­tu (im więk­sza kwo­ta kredy­tu i im niższy kurs w chwili zacią­ga­nia kredy­tu, tym więk­sza będzie korzyść). W każdym razie, w przy­pad­ku stwierdzenia nieważnoś­ci umowy, są to korzyś­ci bard­zo konkretne, rzę­du setek tysię­cy złotych.

Zostaw komentarz