Kolejna prawomocna wygrana z mBankiem!

Dziś (tj. 31.08.2021 r.) Sąd Apela­cyjny w Warsza­w­ie podtrzy­mał rozstrzyg­nię­cie sądu I instancji stwierdza­jące nieważność umowy kredy­towej i zasądz­ił na rzecz kredy­to­bior­ców dodatkowe 15.648,25 zł.

Wyrok sądu pierwszej instancji

W pier­wszej instancji Sąd Okrę­gowy w Warsza­w­ie stwierdz­ił nieważność umowy kredy­towej (w sen­tencji wyroku) i zasądz­ił na rzecz klien­tów kance­larii 225.424,74 zł, uzna­jąc, że wpłaty doko­nane przez kredy­to­bior­ców dawniej niż 10 lat temu uległy przedawnieniu.

Sprawa przed pier­wszą instancją toczyła się pod syg­naturą I C 633/18. Wyrok został wydany na posiedze­niu nie­jawnym 22 mar­ca 2021 r. (prze­wod­niczą­ca: SSR del. Joan­na Radzyńska-Głowacka).

Od wyroku apelac­je wniosły obie strony. Bank kwes­t­ionował rozstrzyg­nię­cie sądu pier­wszej instancji w całoś­ci. Nasza kance­lar­ia w imie­niu kredy­to­bior­ców kwes­t­ionowała wyrok w zakre­sie, w jakim Sąd I instancji uznał roszcze­nie ze częś­ciowo przedawnione.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Sąd Apela­cyjny w Warsza­w­ie wyrok­iem z 31 sier­pinia 2021 r. uwzględ­nił w całoś­ci apelację złożoną w imie­niu kredy­to­bior­ców i zasądz­ił na rzecz kredy­to­bior­ców dodatkowe 15.648,25 zł (oprócz zasąd­zonych już wcześniej 225.424,74 zł). Sąd Apela­cyjny podzielił w całoś­ci argu­men­tację, której celem było wykazanie, iż roszcze­nie kredy­to­bior­ców nie przedawniło się w jakimkol­wiek zakresie.

Jedynie w zakre­sie ter­minu, od którego przysługu­ją kredy­to­bior­com odset­ki, Sąd Apela­cyjny niez­nacznie zmienił wyrok na korzyść banku, zasądza­jąc odset­ki od lip­ca 2018 r., a nie od kwiet­nia 2018 r., jak uczynił to sąd I instancji. W pozostałym zakre­sie apelac­ja banku została oddalona.

Bank został obciążony w całoś­ci kosz­ta­mi procesu.

Wyrok jest prawomocny.

Syg­natu­ra: I ACa 391/21 (prze­wod­niczą­ca: SSA Marzena Konsek-Bitkowska).

Zostaw komentarz