Getin Bank - klauzule niedozwolone 

Zobacz jakie klauzule niedoz­wolone wys­tępu­ją w umowach kredy­towych Getin Banku.

Getin Bank - klauzule abuzywne 

Umowy tzw. „kredytów frankowych” zaw­ier­ane przez Getin Bank zaw­ier­ały klauzule niedozwolone.

Niek­tóre z tych klauzul stanow­ią pod­stawę do dochodzenia roszczeń prze­ci­wko bankowi. Wygrany pro­ces z bankiem może skutkować „odfrankowie­niem” umowy lub ustal­e­niem, że umowa jest nieważ­na w całości.

Poniżej zna­j­du­je się zastaw­ie­nie takich klauzul niedoz­wolonych spo­tykanych w umowach kredy­towych Getin Banku.

§ 1 ust. 1:
„Bank udziela Kredy­to­bior­cy Kredy­tu w kwocie (…) zło­tych pol­s­kich (słown­ie: … zło­tych pol­s­kich), indek­sowanego kursem CHF na warunk­ach określonych w niniejszej umowie kredy­towej oraz „Reg­u­laminie do umowy kredy­tu hipotecznego” zwanym dalej Reg­u­laminem, stanow­ią­cym inte­gral­ną część umowy.”

§ 2 ust. 2:
„W dniu wypłaty kredy­tu lub każdej tran­szy kredy­tu kwo­ta wypła­conych środ­ków będzie przeliczana na walutę, do której indek­sowany jest kredyt według kur­su kup­na walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewiz­owych oraz indek­sowanych kursem walut obcych” – obow­iązu­jącego w dniu uru­chomienia środków.”

§ 4 ust. 2:
„Wysokość zobow­iąza­nia będzie usta­lana jako równowartość wyma­ganej spłaty wyrażonej w walu­cie indek­sacyjnej – po jej przelicze­niu według kur­su sprzedaży walut określonego.”

§ 2 ust. 1:
„Bank udziela Kredy­to­bior­cy Kredy­tu w kwocie (…) zło­tych pol­s­kich (słown­ie: … zło­tych pol­s­kich), indek­sowanego kursem CHF na warunk­ach określonych w niniejszej umowie, przy założe­niu, że uru­chomiono całość kredy­tu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredy­tu wynosiła­by (…) CHF, rzeczy­wista równowartość zostanie określona po wypła­cie kredytu.”

§ 4 ust. 3:
„W dniu wypłaty kredy­tu lub każdej tran­szy kredy­tu kwo­ta wypła­conych środ­ków będzie przeliczana do CHF według kur­su kup­na określonego w Tabeli Kursów – obow­iązu­jącego w dniu uru­chomienia środków.”

6 § ust. 3:
„Wysokość zobow­iąza­nia będzie usta­lana jako równowartość wyma­ganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przelicze­niu według kur­su sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewiz­owych oraz indek­sowanych kursem walut obcych do „CHF obow­iązu­jącego w dniu spłaty.”

§ 1 ust. 1:
„Bank udziela Kredy­to­bior­cy Kredy­tu w kwocie (…) zło­tych pol­s­kich (słown­ie: … zło­tych pol­s­kich), indek­sowanego kursem CHF na warunk­ach określonych w niniejszej umowie, przy założe­niu, że uru­chomiono całość kredy­tu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredy­tu wynosiła­by (…) CHF, rzeczy­wista równowartość zostanie określona po wypła­cie kredy­tu. Kredy­to­bior­ca oświad­cza, iż jest świadomy ryzy­ka kur­sowego, związanego ze zmi­aną kur­su waluty.”

§ 6 ust. 1:
„Bankowa Tabela Kursów walut dla kredytów dewiz­owych oraz indek­sowanych kursem walut, zwana Tabelą Kusów – sporząd­zona przez mery­to­ryczną komórkę Banku na pod­staw­ie kursów obow­iązu­ją­cych na rynku między­bankowym w chwili sporządzenia tabeli i po ogłosze­niu kursów śred­nich NBP, tabela sporząd­zona jest o godz. 16:00 każdego dnia roboczego i obow­iązu­je przez cały następ­ny dzień roboczy.”

§ 10 ust. 3:
„Wysokość zobow­iąza­nia będzie usta­lana jako równowartość wyma­ganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przelicze­niu według kur­su sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewiz­owych oraz indek­sowanych kursem walut obcych” do CHF obow­iązu­jącego w dniu spłaty.”

§ 14 ust. 3:
„Jeżeli Kredy­to­bior­ca, mimo upły­wu okre­su wypowiedzenia, nie ure­g­u­lu­je należnoś­ci, Bank w następ­nym dniu, po upły­wie ter­minu wypowiedzenia, dokonu­je prze­wa­lu­towa­nia całego wyma­gal­nego zadłuże­nia na PLN, z zas­tosowaniem aktu­al­nego kur­su sprzedaży dewiz, określanego przez Bank w Tabeli Kusów. Poczy­na­jąc od dnia prze­wa­lu­towa­nia Bank pobiera od wyma­gal­nego kap­i­tału karne odset­ki w wysokoś­ci 2-krot­noś­ci opro­cen­towa­nia kredytów udzielanych w PLN (nie indek­sowanych do walu­ty obcej) przy zas­tosowa­niu aktu­al­nego z dnia prze­wa­lu­towa­nia wskaźni­ka DBPLN oraz marży obow­iązu­jącej w dniu wypłaty kredy­tu lub jego pier­wszej transzy.”

§ 1 ust. 1:
„Bank udziela Kredy­to­bior­cy Kredy­tu w kwocie (…) zło­tych pol­s­kich (słown­ie: … zło­tych pol­s­kich), indek­sowanego kursem CHF przy założe­niu, że uru­chomiono całość kredy­tu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredy­tu wynosiła­by (…) CHF, rzeczy­wista równowartość zostanie określona po wypła­cie ostat­niej tran­szy kredy­tu. Kredy­to­bior­ca oświad­cza, iż jest świadomy ryzy­ka kur­sowego, związanego ze zmi­aną kur­su waluty.”

§ 6 ust. 1:
„Bankowa Tabela Kursów walut dla kredytów dewiz­owych oraz indek­sowanych kursem walut, zwana Tabelą Kusów – sporząd­zona przez mery­to­ryczną komórkę Banku na pod­staw­ie kursów obow­iązu­ją­cych na rynku między­bankowym w chwili sporządzenia tabeli i po ogłosze­niu kursów śred­nich NBP, tabela sporząd­zona jest o godz. 16:00 każdego dnia roboczego i obow­iązu­je przez cały następ­ny dzień roboczy.”

§ 9 ust. 2:
„W dniu wypłaty kredy­tu lub każdej tran­szy kredy­tu kwo­ta wypła­conych środ­ków będzie przelicz­na do CHF według kur­su kup­na walut określonego w Tabeli Kursów- obow­iązu­jącego w dniu uru­chomienia środków.”

§ 10 ust. 3:
„Wysokość zobow­iąza­nia będzie usta­lana jako równowartość wyma­ganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przelicze­niu według kur­su sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewiz­owych oraz indek­sowanych kursem walut obcych” do CHF obow­iązu­jącego w dniu spłaty.”

§ 14 ust. 3:
„Jeżeli Kredy­to­bior­ca, mimo upły­wu okre­su wypowiedzenia, nie ure­g­u­lu­je należnoś­ci, Bank w następ­nym dniu, po upły­wie ter­minu wypowiedzenia, dokonu­je prze­wa­lu­towa­nia całego wyma­gal­nego zadłuże­nia na PLN, z zas­tosowaniem aktu­al­nego kur­su sprzedaży dewiz, określanego przez Bank w Tabeli Kusów. Poczy­na­jąc od dnia prze­wa­lu­towa­nia Bank pobiera od wyma­gal­nego kap­i­tału karne odset­ki w wysokoś­ci 2-krot­noś­ci opro­cen­towa­nia kredytów udzielanych w PLN (nie indek­sowanych do walu­ty obcej) przy zas­tosowa­niu aktu­al­nego z dnia prze­wa­lu­towa­nia wskaźni­ka DBPLN oraz marży obow­iązu­jącej w dniu wypłaty kredy­tu lub jego pier­wszej transzy.”

KREDYTY FRANKOWE 

Ile można zyskać wygrywając z bankiem? 

To, jak dużą korzyść odniesiesz wygry­wa­jąc sprawę z bankiem, zależy od wielu czyn­ników. Przede wszys­tkim od rodza­ju rozstrzyg­nię­cia sądu (tj.: czy sąd stwierdzi nieważność umowy kredy­tu frankowego czy też dokona tzw. „odfrankowienia” umowy) oraz od kwoty udzielonego kredy­tu i kur­su PLN/CHF w chwili zacią­ga­nia kredy­tu. Im więk­sza kwo­ta kredy­tu i im niższy kurs w chwili zacią­ga­nia kredy­tu, tym więk­sza będzie korzyść.

Poniżej przed­staw­iamy kil­ka przykładów z życia wziętych.

ZANIM POZWIESZ BANK 

O co często pytają klienci? 

Obec­nie oce­ni­amy, że szanse na wygraną z bankiem są duże, a wielu przy­pad­kach nawet bard­zo duże.

Oczy­wiś­cie zawsze ist­nieje ryzyko prze­gra­nia sprawy w sądzie. Jeżeli ktoś zapew­nia Cię, że na 100% wygrasz – jest wobec Ciebie po pros­tu nieuczciwy.

Ryzyko prze­gra­nia sprawy frankowej moż­na jed­nak bard­zo istot­nie ograniczyć, skrupu­lat­nie anal­izu­jąc umowę kredy­tową i okolicznoś­ci jej zawar­cia oraz – przede wszys­tkim – powierza­jąc prowadze­nie sprawy adwoka­towi lub rad­cy prawne­mu doświad­c­zone­mu w prowadze­niu spraw frankowych.

Jeżeli:

– to najpraw­dopodob­niej masz bard­zo duże szanse na to, by wygrać z bankiem.

Od cza­su korzyst­nego dla pol­s­kich kredy­to­bior­ców wyroku Try­bunału Spraw­iedli­woś­ci Unii Europe­jskiej z 3 październi­ka 2019 r. (sprawa państ­wa Dzi­ubak, C-260/18) odsetek spraw rozstrzy­ganych na korzyść kredy­to­bior­ców przekracza 90%.

Jeśli chcesz poz­nać koszt prowadzenia sprawy doty­czącej Two­jego kredy­tu frankowego – prześlij nam skan swo­jej umowy kredytowej.

Po przeanal­i­zowa­niu Two­jej umowy przed­staw­imy Ci możli­we wari­anty współpracy.

Ofer­u­je­my kil­ka wari­antów współpra­cy, dos­tosowanych do potrzeb i oczeki­wań klien­tów, m.in. wari­ant z niższą opłatą za prowadze­nie sprawy i pre­mią od wygranej dopiero w razie uzyska­nia korzyst­nego dla kredy­to­bior­ców rozstrzygnięcia.

Aktu­al­nie prowadz­imy sprawy prze­ci­wko następu­ją­cym bankom:

 • Bank BPH (w tym dawny GE Mon­ey Bank)
 • BNP Paribas (w tym dawny For­tis Bank)
 • Euro Bank
 • Getin Noble Bank (w tym dawny Dom Bank)
 • ING Bank Śląski
 • mBank
 • Bank Mil­len­ni­um
 • PEKAO / PEKAO Bank Hipoteczny
 • PKO BP (w tym dawny Nordea Bank)
 • Raif­feisen (w tym dawny Pol­bank EFG)
 • San­tander Bank Pol­s­ka / Bank Zachod­ni WBK (w tym dawny Kredyt Bank)
 • San­tander Con­sumer Bank

Jeśli Two­jego banku nie ma na powyższej liś­cie – nie oznacza to, że nie może­my Ci pomóc. Zapisy w więk­szoś­ci umów tzw. „kredytów frankowych” były podob­ne. Więk­szość tego typu umów daje pod­stawę do dochodzenia roszczeń prze­ci­wko bankowi. Jeśli chcesz się przekon­ać, czy w Two­jej spraw­ie są pod­stawy do wytoczenia powództ­wa prze­ci­wko bankowi – prześlij swo­ją umowę do bezpłat­nej analizy.

Prze­bieg całego pro­ce­su krok po kroku opisal­iśmy na pod­stron­ie: Pozwij bank.

Zaufaj nam i wygraj z bankiem! 

Zrób pier­wszy krok i prześlij swo­ją umowę do bezpłat­nej i niezobow­iązu­jącej analizy.