Klauzule niedozwolone – kredyt frankowy w GE Money Banku

Umowy tzw. „kredytów frankowych” zawierane przez GE Money Bank zawierały klauzule niedozwolone.

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych zawartych z GE Money Bankiem.

Umowy tzw. „kredytów frankowych” GE Money Banku zawierały klauzule niedozwolone.

Niektóre z tych klauzul stanowią podstawę do dochodzenia roszczeń przeciwko bankowi. Wygrany proces z bankiem może skutkować „odfrankowieniem” umowy lub ustaleniem, że umowa jest nieważna w całości.

Poniżej znajduje się zastawienie takich klauzul niedozwolonych spotykanych w umowach kredytowych GE Money Banku.

Umowa o kredyt hipoteczny z 2005 r.

§ 1 ust. 1

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania Kredytu zgodnie z postanowieniem Umowy oraz zapłaty Bankowi prowizji, opłat i innych należności wynikających z Umowy. Na kwotę Kredytu składa się kwota pozostawiona do dyspozycji Kredytobiorcy w wysokości (…) złotych polskich, przeznaczona na realizację celu określonego w ust. 2 oraz kwota należnej składki z tytułu ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy opisanego w § 13, w wysokości (…) złotych polskich, która zostanie doliczona do salda Kredytu, zgodnie z zasadami określonymi w § 17, następnie saldo walutowe przeliczane jest dziennie na złote polskie według kursu sprzedaży waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., opisanej szczegółowo w § 17.

§ 7 ust. 2 zd. 4

Każdorazowo wypłacana kwota polskich złotych polskich, zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.

§ 10 ust. 6

Rozliczenie każdej wpłaty dokonywanej przez Kredytodawcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty, do której jest indeksowany Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., obowiązującego w dniu wypływu środków do Banku.

§ 17 ust. 1-5

1. Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kusy/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. walut zawartych w ofercie Banku obowiązujące w dniu dokonania transakcji.

2. Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.

3. Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.

4. Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielonych przez GE Money Banku S.A. stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Banku S.A ustalane w sposób określony w ust. 5

5. Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnimi kursami złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z i pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż ww. banki to: PKO BP S.A., PEKAO S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Millennium Bank S.A. i CitiBank Handlowy Polska S.A.

Umowa o kredyt hipoteczny z 2006 r., z 2007 r. i z 2008 r.

§ 1 ust. 1

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania Kredytu zgodnie z postanowieniem Umowy oraz zapłaty Bankowi prowizji, opłat i innych należności wynikających z Umowy. Na kwotę Kredytu składa się kwota pozostawiona do dyspozycji Kredytobiorcy w wysokości (…) złotych polskich, przeznaczona na realizację celu określonego w ust. 2 oraz kwota należnej składki z tytułu ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy opisanego w § 13, w wysokości (…) złotych polskich, która zostanie doliczona do salda Kredytu, zgodnie z zasadami określonymi w § 17, następnie saldo walutowe przeliczane jest dziennie na złote polskie według kursu sprzedaży waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., opisanej szczegółowo w § 17.

§ 7 ust. 2 zd. 4

Każdorazowo wypłacana kwota polskich złotych polskich, zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.

§ 10 ust. 8

Rozliczenie każdej wpłaty dokonywanej przez Kredytodawcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty, do której jest indeksowany Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., obowiązującego w dniu wypływu środków do Banku.

§ 17 ust. 1-5

1. Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kusy/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. walut zawartych w ofercie Banku obowiązujące w dniu dokonania transakcji.

2. Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.

3. Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.

4. Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielonych przez GE Money Banku S.A. stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Banku S.A.

5. Obowiązujące w danym dniu roboczym kursy kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA walut zawartych w ofercie Banku określane są przez Bank po godz. 15.00 poprzedniego dnia roboczego i wywieszone są w siedzibie Banku oraz publikowane na stronie internetowej GE Money Banku SA.

GE Money Bank – klauzule abuzywne

Przykładowe wyroki sądów – umowa kredytu frankowego GE Money Banku

Rozstrzygnięcie:

wygrana kredytobiorców – nieważność umowy

Fragmenty uzasadnienia wyroku:

Wbrew podniesionym zarzutom Sąd Okręgowy trafnie uznał, że umowa kredytu jest nieważna. (…)

Z treści zawartej umowy wynika, że nie sprecyzowano w sposób dostatecznie jasny klauzuli indeksacyjnej poprzez precyzyjne określenie wszystkich czynników uwzględnianych przez bank w celu ustalania kursu wymiany stosowanego przy obliczaniu raty spłaty kredytu hipotecznego. W szczególności § 17 umowy wskazywał, że do rozliczania transakcji wypłat i spłat stosowane są odpowiednie kursy kupna/sprzedaży . Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów NBP minus marża kupna, a kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów NBP plus marża kupna. Co prawda bowiem bank określił odniesienie do tabeli kursów NBP natomiast drugi element wysokości kursu w postaci powiększenia lub pomniejszenia o marżę kupna lub sprzedaży nie był kredytobiorcom znany.

Tymczasem, jak wskazano w motywie 49 wyroku Trybunału z 18 listopada 2021 roku kwestia czy umowa kredytu przedstawia w sposób przejrzysty powód i szczególne cechy mechanizmu zamiany waluty obcej, a także stosunek pomiędzy tym mechanizmem a mechanizmem przewidzianym w innych warunkach umowy, tak aby konsument był w stanie zrozumieć w oparciu o jednoznacznie i zrozumiałe kryteria wypływające dla niego z tej umowy konsekwencje ekonomiczne ma szczególnie doniosłe znaczenie w sprawie. W motywie 53 określono zaś, że z okoliczności, że kurs wymiany zmienia się w długim okresie nie może uzasadniać braku wskazania w postanowieniach umowy oraz w ramach informacji dostarczonych przez przedsiębiorcę w trakcie negocjacji umowy kryteriów stosowanych przez bank w celu ustalania kursu wymiany mającego zastosowanie do obliczania rat spłaty, co umożliwiłoby konsumentowi określenie w każdej chwili tego kursy wymiany. Stwierdzenie nieuczciwości klauzuli indeksacyjnej z mocy art. 6 ust. 1 dyrektywy 93 13 skutkuje odstąpieniem od ich stosowania. W motywie 68 powyższego orzeczenia trybunał wskazał, że w przypadku stwierdzenia przez sąd krajowy nieważności nieuczciwego warunku umowy zawartej między przedsiębiorcą, a konsumentem art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w taki sposób, iż niezgodny z tym artykułem jest przepis prawa krajowego dający sądowi krajowemu możliwość uzupełnienia tej umowy poprzez zmianę treści owego warunku. Warunek uznany przez sąd krajowych za nieuczciwy nie powinien być stosowany, a jego treść zmieniana. Z powyższego wynika, że przy określaniu wysokości kursu CHF w stosunku do PLN niedopuszczalne byłoby pominięcie jedynie marży kupna/sprzedaży i zastosowanie wyłącznie średniego kursu NBP. W praktyce oznaczałoby to bowiem zaniechanie stosowania efektu odstraszającego banki od stosowania nieuczciwych postanowień umownych. (…)

Ocenie podlegało także zagadnienie czy kwestionowane postanowienia umowne pozostają sprzeczne z dobrymi obyczajami. W judykaturze Sądu Najwyższego (zob. wyrok SN z 27 lutego 2019 roku II CSK 19/18 oraz wyrok SN z 27 lipca 2021 roku V CSKP) przyjmuje się, że postanowienie umowne jest sprzeczne z dobrymi obyczajami gdy kontrahent konsumenta, traktujący go w sposób sprawiedliwy, słuszny i uwzględniający jego prawnie uzasadnione roszczenia, nie mógłby racjonalnie spodziewać się, że konsument ten przyjąłby takie postanowienie w drodze negocjacji indywidualnych. Oceniając czy klauzula rażąco narusza interesy konsumenta bierze się pod uwagę, czy pogarsza ona jego położenie prawny w stosunku do tego, które w braku odmiennej umowy, wynikałoby z przepisów prawa, w tym dyspozytywnych (zob. uchwała SN z 20 czerwca 2018 r. III CZP 29/17). Naruszenie interesów konsumenta w sposób rażący oznacza nieusprawiedliwioną dysproporcję, na niekorzyść konsumenta praw i obowiązków wynikających z umowy, skutkujące niekorzystnym ukształtowaniem jego sytuacji ekonomicznej oraz jego nierzetelne traktowanie. Przyjmuje się również, że postanowienia umowy pozwalające bankowi swobodnie kształtować kurs waluty obcej mają charakter niedozwolonych postanowień umownych (zob. wyrok SN z 22 stycznia 2016 r. I CSK 1049/14). W związku za nieuzasadniony należało ocenić zarzut naruszenia przez Sąd I instancji art. 3851 § 1 k.c. i uznanie, że postanowienia § 7 ; § 10 ust. 8 i § 17 umowy są postanowieniami kształtującymi prawa i obowiązki powodów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami rażąco naruszając przy tym ich interesy.

W rozpoznawanej sprawie w ocenie Sądu Apelacyjnego klauzula indeksacyjna nie została w umowie określona w sposób jednoznaczny. Trafnie przyjął i uzasadnił Sąd I instancji, że na jej podstawie powodowie nie byli w stanie oszacować kwoty, którą mieli faktycznie otrzymać ani też kwoty jaką mieli obowiązek w przyszłości świadczyć, zaś zasady przewalutowania określał Bank. Jak już przy tym wyjaśniano wyżej mechanizm ustalania kursów waluty, który pozostawia bankowi swobodę, jest sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta, a klauzula która nie zawiera jednoznacznej treści, a przez to pozwala na swobodę decyzyjną banku jest klauzulą niedozwoloną w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. (zob. wyrok SN z 22 stycznia 2016 r., I CSK 1049/14). Określanie na powyższych zasadach kursów wymiany walut stanowi dodatkowe, ukryte wynagrodzenie banku, które może mieć istotne znaczenie dla kredytobiorcy (zob. wyrok SN z 4 kwietnia 2019 r., III CSK 159/17). Nie ma przy tym decydującego znaczenia okoliczność, że również bank ponosi na rynku międzybankowym koszty spreadu walutowego na potrzeby obsługi kredytów swoich klientów. Zawarcie w umowie mechanizmu działania ryzyka kursowego, wymagało ze strony Banku szczególnej staranności w zakresie wyraźnego wskazania zagrożeń wynikających z oferowanego kredytu nominowanego, tak by konsument miał pełne rozeznanie konsekwencji ekonomicznych zawieranej umowy. Elementem takiego kredytu jest bowiem nieograniczone ryzyko kursowe kredytobiorców. Wskazany obowiązek powinien zatem zostać wykonany poprzez jednoznaczne i zrozumiałe poinformowanie konsumenta, że zaciągnięcie tego rodzaju kredytu związane jest z dużym ryzykiem mogącym prowadzić do obowiązku zwrotu kwoty wielokrotnie wyższej od pożyczonej, mimo dokonywania regularnych spłat. Jak przypomniał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 listopada 2019 r., II CSK 483/18 w wyroku z dnia 27 listopada 2019 r., II CSK 483/18 w zaleceniach Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 21 września 2011 r. dotyczących kredytów walutowych wskazano, że nawet najbardziej staranny konsument nie był w stanie przewidzieć konsekwencji ekonomicznych kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich, który był proponowany przez banki, jako bezpieczny, bo oferowany „w najbardziej stabilnej walucie świata”. W efekcie konsument dowiaduje się o poziomie zadłużenia ratalnego, już spłaconego w związku z podjęciem odpowiedniej sumy z jego rachunku, co wobec treści art. 3851 k.c. nie może podlegać akceptacji (zob. wyrok TSUE z 30 kwietnia 2014 r., C – 26/13 Árpad Kásler, Hajnalka Káslernè Rábai przeciwko OTP Jelzálogbank Zrt, C – 26/13, wyrok SN z 4 kwietnia 2019 r., III CSK 159/17). Przyjęty w umowie mechanizm indeksacyjny powoduje nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków stron umowy na niekorzyść powodów, w sposób niekorzystny kształtując ich sytuację ekonomiczną (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 2013 r. I CSK 660/12). (…)

Wymaga przypomnienia, że TSUE przewidział możliwość stwierdzenia bezskuteczności jedynie elementu warunku umowy (w tym przypadku jak wskazywał warunku związanego z ustalaniem marży, przy pozostawieniu warunku odnoszącego się do kursu NBP), uzależniając to od kilku warunków, które muszą być spełnione łącznie tj.: każdy z „elementów” powstałych w wyniku podziału warunku, musi kreować odrębne zobowiązanie umowne, mogące być przedmiotem odrębnej kontroli abuzywności (motyw 71 wyroku); usunięcie elementu warunku umowy nie może powodować istotnej zmiany treści tego warunku (motyw 70 wyroku); podział nie osłabi działania zniechęcającego efektu dyrektywy 93/13(motywy 75, 80 wyroku).
W ocenie Sądu Apelacyjnego, Sąd I instancji trafnie przyjął, że wyeliminowanie niedozwolonych postanowień umownych określających zasady przeliczenia udzielonego kredytu złotowego na franki szwajcarskie oraz spłat wyrażanych PLN również na CHF skutkuje tym, że umowa w pozostałym zakresie nie jest możliwa do utrzymania. Bez klauzuli indeksacyjnej sporna umowa nie może poprawnie funkcjonować, bowiem nie zawierałaby bowiem wszystkich elementów koniecznych dla określenia treści charakterystycznych dla tego stosunku prawnego. W szczególności wskutek wyeliminowania mechanizmu indeksacyjnego nie wiadomo ile wynosiłaby kwota kredytu, brak byłoby również możliwości oszacowania wysokości poszczególnych rat, bowiem zabrakłoby miernika wpływającego na ich wysokość. Możliwym było określenie rzeczywiście wypłaconej kwoty w złotych polskich, ale z kolei nie wiadomo na jakich zasadach podlegałaby ona spłacie i w jakim stopniu już to nastąpiło. Usunięcie klauzuli indeksacyjnej nie pozwala na ocenę, jak się ma wypłacona przez pozwany Bank kwota, do kwoty kredytu wskazanej w umowie ani też jaka część kredytu została przez powodów już spłacona. Wykluczenie spornej klauzuli doprowadziłoby nie tylko do zniesienia mechanizmu indeksacji oraz różnic kursów walutowych, ale również – pośrednio – do zaniknięcia ryzyka kursowego, które jest bezpośrednio związane z indeksacją przedmiotowego kredytu do waluty. Przy założeniu, że klauzule dotyczące ryzyka wymiany określają główny przedmiot umowy kredytu indeksowanego do obcej waluty, utrzymanie obowiązywania przedmiotowej kredytu, bez sprzeczności i postanowień, które w istocie wykluczają się nie jest możliwe. Ponadto należy podkreślić, że pozostawienie spornych postanowień umowy nie spełniałoby funkcji odstraszającej. Brak także przepisów dyspozytywnych, które mogłyby tak powstałą lukę uzupełnić i niezasadne jest zastępowanie ich przepisami o charakterze ogólnym odwołującym się do zasad słuszności czy ustalonych zwyczajów. (…)

W konsekwencji eliminacja abuzywnych postanowień umownych prowadzi do upadku umowy w całości. W szczególności nie sposób przyjąć, że skoro kwota kredytu została wyrażona i wypłacona w złotych polskich, to po wyeliminowaniu klauzul waloryzacyjnych to należy przyjąć, że powodowie otrzymali kredyt złotówkowy. Należy bowiem pamiętać, że przyjęcie opcji kredytu złotowego wiąże się jednocześnie z przyjęciem oprocentowania kredytów jak dla kredytów złotowych. Natomiast w niniejszej umowie strony przyjęły zgodnie, że oprocentowanie kredytu jest zmienne. Wysokość oprocentowania została zatem określona według podstaw dla kredytów walutowych w oparciu o stopę referencyjną LIBOR (London InterBank Offered Rate). Z treści oświadczeń złożonych przez strony w umowie nie sposób wnioskować, aby ich zgodnym zamiarem było zawarcie umowy kredytu oprocentowanego jak dla kredytów złotówkowych.

Co można zrobić w związku z niedozwolonymi klauzulami w umowach GE Money Banku?

Obecność klauzul niedozwolonych w umowach kredytowych GE Money Banku powoduje, że możesz żądać ochrony sądowej i unieważnienia umowy.

Potrafimy wykazać przed sądem, że wady prawne kredytów frankowych skutkować powinny stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej.

Unieważnienie kredytu frankowego może oznaczać dla Ciebie:

  • zmniejszenie salda zadłużenia o kilkaset tysięcy złotych,
  • zwrot nadpłaconych rat,
  • całkowite uwolnienie się od kredytu frankowego.

Jeśli sąd stwierdzi nieważność Twojej umowy, może się okazać, że nie tylko nie musisz dalej spłacać kredytu, ale jeszcze to bank Tobie musi oddać pieniądze.

Grono naszych zadowolonych klientów, którzy pozbyli się kredytu frankowego, stale się powiększa. Sprawdź, czy Ty też możesz dołączyć do tego grona i zacząć nowe życie bez kredytu.

Prześlij umowę do analizy Skontaktuj się z nami
Adwokat Bartosz Pręda

adwokat Bartosz Pręda

Unieważnienie kredytu

Unieważnienie kredytu frankowego GE Money Banku – czy to możliwe? Tak!

Kredyty frankowe zawierane przez GE Money Bank narażały kredytobiorców na nieograniczone ryzyko kursowe. Bank nie tylko nie informował należycie kredytobiorców o istocie i zakresie tego ryzyka, ale wręcz – jak wynika z prowadzonych przez nas spraw – bardzo często zapewniał, że „frank szwajcarski to bardzo stabilna waluta”.

Umowy „kredytów frankowych”, które zawierał z konsumentami GE Money Bank, mają także inne wady prawne.

Reprezentując przed sądem kredytobiorców posiadających umowy kredytowe w GE Money Banku wykazujemy wszystkie wady prawne tych umów. Przedstawiamy argumentację, skutkującą unieważnieniem umowy.

Od lat uzyskujemy korzystne dla naszych klientów wyroki w sprawach frankowych, pomagając naszym klientom uwolnić się od kredytów powiązanych z walutą obcą.

Prawdopodobnie Tobie też możemy pomóc.

Prześlij umowę do analizy Skontaktuj się z nami

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe