Euro Bank - klauzule niedozwolone 

Zobacz jakie klauzule niedoz­wolone wys­tępu­ją w umowach kredy­towych Euro Banku.

Euro Banku - klauzule abuzywne 

Umowy tzw. „kredytów frankowych” zaw­ier­ane przez Euro Bank zaw­ier­ały klauzule niedozwolone.

Niek­tóre z tych klauzul stanow­ią pod­stawę do dochodzenia roszczeń prze­ci­wko bankowi. Wygrany pro­ces z bankiem może skutkować „odfrankowie­niem” umowy lub ustal­e­niem, że umowa jest nieważ­na w całości.

Poniżej zna­j­du­je się zastaw­ie­nie takich klauzul niedoz­wolonych spo­tykanych w umowach kredy­towych Euro Banku.

§ 1 ust. 4:
„Kwo­ta Kredy­tu wyrażona w walu­cie obcej według kur­su kup­na walu­ty określonego w Tabeli obow­iązu­jącej w Banku na dzień sporządzenia Umowy wynosi (…) CHF. Kwo­ta niniejsza ma charak­ter infor­ma­cyjny i nie stanowi zobow­iąza­nia Banku. Wartość kredy­tu wyrażona w walu­cie obcej w dniu uru­chomienia Kredy­tu lub pier­wszej Tran­szy może być róż­na od podanej w niniejszym punkcie.”

§ 7 ust. 6:
„Kwoty rat spłaty kredy­tu indek­sowanego do walu­ty obcej a spła­cane w PLN, przeliczane po kur­sie sprzedaży danej walu­ty zgod­nie z Tabelą obow­iązu­jącą w dniu poprzedza­ją­cym dzień spłaty Raty określonym w Umowie.”

§ 4 ust. 1:
„Bank udziela Kredytów hipotecznych w zło­tych pol­s­kich (PLN). Kredyt może być indek­sowany kursem walu­ty obcej zgod­nie z Tabelą. Kredyt hipoteczny uruchami­any jest w PLN.”

§ 6 ust. 1:
„Kredyt może zostać uru­chomiony jed­no­ra­zowo lub wieloetapowo w postaci Tran­sz, zgod­nie z treś­cią Umowy. Wysokość zadłuże­nia z tytułu udzielanego kredy­tu indek­sowanego do walu­ty obcej wyrażona jest w walu­cie obcej, po przelicze­niu uru­chomionych środ­ków po kur­sie kup­na danej walu­ty zgod­nie z Tabelą obow­iązu­jącą w dniu ich uruchomienia.”

§ 11 ust. 5:
„Kwoty rat Kredy­tu indek­sowanego do walu­ty obcej określane są w har­mono­gramie spłaty w walu­cie obcej a spła­cane w PLN, przelic­zone po kur­sie sprzedaży danej walu­ty zgod­nie z Tabelą obow­iązu­jącą w dniu poprzedza­ją­cym spłatę Raty określonym w Umowie.”

KREDYTY FRANKOWE 

Ile można zyskać wygrywając z bankiem? 

To, jak dużą korzyść odniesiesz wygry­wa­jąc sprawę z bankiem, zależy od wielu czyn­ników. Przede wszys­tkim od rodza­ju rozstrzyg­nię­cia sądu (tj.: czy sąd stwierdzi nieważność umowy kredy­tu frankowego czy też dokona tzw. „odfrankowienia” umowy) oraz od kwoty udzielonego kredy­tu i kur­su PLN/CHF w chwili zacią­ga­nia kredy­tu. Im więk­sza kwo­ta kredy­tu i im niższy kurs w chwili zacią­ga­nia kredy­tu, tym więk­sza będzie korzyść.

Poniżej przed­staw­iamy kil­ka przykładów z życia wziętych.

ZANIM POZWIESZ BANK 

O co często pytają klienci? 

Obec­nie oce­ni­amy, że szanse na wygraną z bankiem są duże, a wielu przy­pad­kach nawet bard­zo duże.

Oczy­wiś­cie zawsze ist­nieje ryzyko prze­gra­nia sprawy w sądzie. Jeżeli ktoś zapew­nia Cię, że na 100% wygrasz – jest wobec Ciebie po pros­tu nieuczciwy.

Ryzyko prze­gra­nia sprawy frankowej moż­na jed­nak bard­zo istot­nie ograniczyć, skrupu­lat­nie anal­izu­jąc umowę kredy­tową i okolicznoś­ci jej zawar­cia oraz – przede wszys­tkim – powierza­jąc prowadze­nie sprawy adwoka­towi lub rad­cy prawne­mu doświad­c­zone­mu w prowadze­niu spraw frankowych.

Jeżeli:

– to najpraw­dopodob­niej masz bard­zo duże szanse na to, by wygrać z bankiem.

Od cza­su korzyst­nego dla pol­s­kich kredy­to­bior­ców wyroku Try­bunału Spraw­iedli­woś­ci Unii Europe­jskiej z 3 październi­ka 2019 r. (sprawa państ­wa Dzi­ubak, C-260/18) odsetek spraw rozstrzy­ganych na korzyść kredy­to­bior­ców przekracza 90%.

Jeśli chcesz poz­nać koszt prowadzenia sprawy doty­czącej Two­jego kredy­tu frankowego – prześlij nam skan swo­jej umowy kredytowej.

Po przeanal­i­zowa­niu Two­jej umowy przed­staw­imy Ci możli­we wari­anty współpracy.

Ofer­u­je­my kil­ka wari­antów współpra­cy, dos­tosowanych do potrzeb i oczeki­wań klien­tów, m.in. wari­ant z niższą opłatą za prowadze­nie sprawy i pre­mią od wygranej dopiero w razie uzyska­nia korzyst­nego dla kredy­to­bior­ców rozstrzygnięcia.

Aktu­al­nie prowadz­imy sprawy prze­ci­wko następu­ją­cym bankom:

 • Bank BPH (w tym dawny GE Mon­ey Bank)
 • BNP Paribas (w tym dawny For­tis Bank)
 • Euro Bank
 • Getin Noble Bank (w tym dawny Dom Bank)
 • ING Bank Śląski
 • mBank
 • Bank Mil­len­ni­um
 • PEKAO / PEKAO Bank Hipoteczny
 • PKO BP (w tym dawny Nordea Bank)
 • Raif­feisen (w tym dawny Pol­bank EFG)
 • San­tander Bank Pol­s­ka / Bank Zachod­ni WBK (w tym dawny Kredyt Bank)
 • San­tander Con­sumer Bank

Jeśli Two­jego banku nie ma na powyższej liś­cie – nie oznacza to, że nie może­my Ci pomóc. Zapisy w więk­szoś­ci umów tzw. „kredytów frankowych” były podob­ne. Więk­szość tego typu umów daje pod­stawę do dochodzenia roszczeń prze­ci­wko bankowi. Jeśli chcesz się przekon­ać, czy w Two­jej spraw­ie są pod­stawy do wytoczenia powództ­wa prze­ci­wko bankowi – prześlij swo­ją umowę do bezpłat­nej analizy.

Prze­bieg całego pro­ce­su krok po kroku opisal­iśmy na pod­stron­ie: Pozwij bank.

Zaufaj nam i wygraj z bankiem! 

Zrób pier­wszy krok i prześlij swo­ją umowę do bezpłat­nej i niezobow­iązu­jącej analizy.