Autor: adwokat Bartosz Pręda

Wygrywamy z Getin Noble Bankiem!

Kole­j­na wygrana przed Sądem Okrę­gowym w Leg­ni­cy w spraw­ie o kredyt indek­sowany do fran­ka szwajcarskiego. Sąd Okrę­gowy w Leg­ni­cy wyrok­iem z 8 październi­ka 2021 r.: ustal­ił, że umowa kredy­tu hipotecznego zawarta z Getin Bank S.A. Dom Bank Hipoteczny Odd­zi­ał w Łodzi w jest nieważna; zasądz­ił od strony pozwanej Getin Noble Bank S.A. z siedz­ibą w Warsza­w­ie na rzecz powo­da wszys­tkie dochod­zone…

Wygrywamy z Santander Consumer Bankiem

Dziś Sąd Okrę­gowy w Leg­ni­cy w spraw­ie prze­ci­wko San­tander Con­sumer Bankowi: 1. ustal­ił, że umowa kredy­towa jest nieważna; 2. zasądz­ił na rzecz kredy­to­bior­ców nad­pła­cony kap­i­tał (wraz z odsetkami); 3. obciążył bank kosz­ta­mi procesu. W ust­nych motywach rozstrzyg­nię­cia Sąd potwierdz­ił pon­ad­to, że bankowi nie przysługu­je wyna­grodze­nie za korzys­tanie z kapitału. Pozew złożony 15 mar­ca 2021…

Kolejna prawomocna wygrana z mBankiem!

Dziś (tj. 31.08.2021 r.) Sąd Apela­cyjny w Warsza­w­ie podtrzy­mał rozstrzyg­nię­cie sądu I instancji stwierdza­jące nieważność umowy kredy­towej i zasądz­ił na rzecz kredy­to­bior­ców dodatkowe 15.648,25 zł. Wyrok sądu pierwszej instancji W pier­wszej instancji Sąd Okrę­gowy w Warsza­w­ie stwierdz­ił nieważność umowy kredy­towej (w sen­tencji wyroku) i zasądz­ił na rzecz klien­tów kance­larii 225.424,74 zł, uzna­jąc, że wpłaty doko­nane…
Kredyt frankowy

Uchwała „siódemkowa” SN w sprawie kredytów frankowych – III CZP 6/21

W dniu 7 maja 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie sied­miu sędz­iów Sądu Najwyższego pod­jął uch­wałę w spraw­ie kredytów frankowych, nada­jąc jej moc zasady prawnej. Jaka jest treść uch­wały? Co z niej wyni­ka dla frankowiczów? Treść uchwały Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r. Niedoz­wolone postanowie­nie umowne (art. 3851 § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego…
Wyrok TSUE - Kredyty frankowe

Wyrok TSUE z 29 kwietnia 2021 r. (C-19/20)

Try­bunał Spraw­iedli­woś­ci Unii Europe­jskiej wydał kole­jny wyrok w spraw­ie kredy­to­bior­ców z Pol­s­ki - odpowiada­jąc na pyta­nia zadane przez Sąd Okrę­gowy w Gdańsku. Co orzekł TSUE w spraw­ie C-19/20? Jakie skut­ki orzecze­nie to może mieć na sytu­ację frankowiczów? Najistotniejsze znaczenie dla klientów GE Money Banku Wyrok TSUE z 29 kwiet­nia 2021 r. najwięk­sze znaczenia może mieć dla klien­tów…
Kredyty frankowe - obrazek poglądowy

Stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie „uchwały frankowej”

Wydanie uch­wały przez skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, w której Sąd Najwyższy ma udzielić odpowiedzi na 6 istot­nych dla frankow­iczów pytań, było już dwukrot­nie przekładane. Nie usta­ją speku­lac­je o tym, jaka będzie treść uch­wały. Tym­cza­sem swo­je stanowisko w spraw­ie zajął Proku­ra­tor Generalny. Czy niedozwolone postanowienie umowne można zastąpić innym sposobem określenia kursu waluty?…
Kredyty frankowe

Sąd Najwyższy podejmie uchwałę w sprawie tzw. “kredytów frankowych”

Dziś, tj. 29 sty­cz­nia 2021 r., Pier­wsza Prezes Sądu Najwyższego wys­tąpiła z wnioskiem o rozstrzyg­nię­cie przez skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zagad­nień prawnych doty­czą­cych tem­aty­ki kredytów walutowych. Pier­wsza Prezes Sądu Najwyższego przed­staw­iła wniosek o rozstrzyg­nię­cie przez skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego następu­ją­cych zagad­nień prawnych: 1. Czy w razie uzna­nia, że postanowie­nie umowy kredy­tu…

Dlaczego banki muszą dotkliwie przegrywać sprawy frankowe?

Jak dotk­li­we dla banków są prze­grane z frankow­icza­mi? Każ­da prze­grana przez bank sprawa frankowa to dla banku straty rzę­du setek tysię­cy złotych.  Najpoważniejsze dla banków skut­ki wywołu­je stwierdze­nie nieważnoś­ci umowy. W takim wypad­ku strony powin­ny sobie zwró­cić wszys­tko to, co wza­jem­nie od siebie otrzy­mały wykonu­jąc umowę uznaną za nieważną. Bank powinien zatem…
Kredyty frankowe - Wyroki

Jak w sprawach frankowych orzeka Sąd Okręgowy w Legnicy?

W grud­niu 2020 r. w Por­talu Orzeczeń Sądów Powszech­nych opub­likowanych zostało kil­ka wyroków w sprawach frankowych (z uza­sad­nieni­a­mi) wydanych przez Sąd Okrę­gowy w Leg­ni­cy. W listopadzie i grud­niu 2020 r. Sąd Okrę­gowy w Leg­ni­cy wydał kole­jne wyroki. Wszys­tkie anal­i­zowane wyro­ki są korzystne dla “frankow­iczów”. Prze­waża­ją wyro­ki usta­la­jące nieważność umowy. W niek­tórych rozstrzyg­nię­ci­ach Sąd Okrę­gowy w Leg­ni­cy zas­tosował tzw. “teorię salda”.…
Kredyty frankowe - podsumowanie 2020 roku

Jaki był 2020 rok dla “frankowiczów”?

Koniec roku to dobry moment na pod­sumowa­nia. Jaki był 2020 rok dla kredy­to­bior­ców posi­ada­ją­cych tzw. “kredy­ty frankowe”, toczą­cych spory sądowe z banka­mi? Czego moż­na spodziewać się w roku 2021? Rośnie liczba spraw w sądach Zde­cy­dowanie wzrosła licz­ba spraw prze­ci­wko bankom. Z infor­ma­cji pub­likowanych przez branżowe por­tale wyni­ka, że tylko w pier­wszym półroczu 2020 r. licz­ba…